F-鮮活 (1256)

57 人持有, 0 人融券放空, 703 筆交易資料


目前沒有任何評等


登入後才可發表評等

F-鮮活 (1256) 近期新聞  

持有 F-鮮活 (1256)

帳號

張數

成本

弓長木义

84.7

90.2604

Hank Chiu

58.3

171.818

stock [email protected]

45

221.044

stock [email protected]

44

224.5

stock [email protected]

44

224.5

stock [email protected]

44

225.5

stock [email protected]

44

221.5

stock [email protected]

43

224.418

stock [email protected]

43

221.535

stock [email protected]

43

222.012

money71

32

215.047

stock [email protected]

28

223

stock [email protected]

25

220.04

stock [email protected]

25

220.88

stock [email protected]

23

218.457

JZwai

22

147.136

曹佩琦

22

124.545

stock [email protected]

21

220

Dodoman

16.94

92.2073

stock [email protected]

14

221.786

(僅列出張數較多的部份帳號)

近期交易紀綠

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

帳號

類型

張數

價位

成交時間

stock [email protected]

買進

3

221

2020.01.08 11:04

stock [email protected]

買進

2

221

2020.01.08 11:32

stock [email protected]

買進

1

221

2020.01.08 11:00

stock [email protected]

買進

3

221

2020.01.08 11:24

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.08 11:36

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.08 11:48

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.08 12:10

stock [email protected]

買進

5

222

2020.01.08 12:14

stock [email protected]

買進

2

222

2020.01.08 12:18

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.08 12:54

stock [email protected]

買進

4

221.5

2020.01.08 13:02

stock [email protected]

買進

20

220.5

2020.01.08 10:44

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 12:58

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 13:06

stock [email protected]

買進-已取消

2

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.07 12:44

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 13:04

stock [email protected]

買進-已取消

18

--

未成交

stock [email protected]

買進

5

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

5

222

2020.01.07 13:00

stock [email protected]

買進-已取消

10

--

未成交

stock [email protected]

買進

4

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

20

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

20

221.5

2020.01.07 12:14

cordeo2004

買進

6

223

2020.01.07 09:00

cordeo2004

買進

4

223.5

2020.01.07 09:04

stock [email protected]

買進

1

222.5

2020.01.02 10:42

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 11:00

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 11:40

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.02 10:32

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 10:46

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 11:22

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:14

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:18

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 12:54

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 13:06

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 13:16

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 13:20

stock [email protected]

買進-已取消

9

--

未成交

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.02 10:28

stock [email protected]

買進

1

222.5

2020.01.02 10:44

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 11:12

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 12:02

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:16

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:40

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 12:56

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 13:12

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 13:18

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 13:24

stock [email protected]

買進-已取消

7

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

219.5

2019.12.31 12:15

stock [email protected]

買進-已取消

3

--

未成交

stock [email protected]

買進

5

219

2019.12.31 11:57

stock [email protected]

買進-已取消

15

--

未成交

stock [email protected]

買進

6

219.5

2019.12.31 11:51

stock [email protected]

買進-已取消

14

--

未成交

stock [email protected]

買進

4

219.5

2019.12.31 11:51

stock [email protected]

買進

15

220

2019.12.31 11:45

stock [email protected]

買進-已取消

5

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

220.5

2019.12.31 11:39

stock [email protected]

買進

3

220.5

2019.12.31 13:25

stock [email protected]

買進-已取消

14

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

221

2019.12.31 11:02

stock [email protected]

買進

2

220

2019.12.31 13:16

stock [email protected]

買進-已取消

1

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

221

2019.12.31 10:58

stock [email protected]

買進

1

220

2019.12.31 12:47

stock [email protected]

買進-已取消

18

--

未成交

stock [email protected]

買進

20

221

2019.12.31 10:58

stock [email protected]

買進

3

222.5

2019.12.30 10:50

stock [email protected]

買進

7

223

2019.12.30 10:42

stock [email protected]

買進

2

221.5

2019.12.30 11:26

stock [email protected]

買進

1

221

2019.12.30 12:08

stock [email protected]

買進

4

222

2019.12.30 12:40

stock [email protected]

買進

4

221

2019.12.30 12:56

stock [email protected]

買進

2

221

2019.12.30 13:12

stock [email protected]

買進

2

223.5

2019.12.30 10:34

stock [email protected]

買進

13

222

2019.12.30 11:18

stock [email protected]

買進

2

220.5

2019.12.30 11:42

stock [email protected]

買進

3

222

2019.12.30 12:40

stock [email protected]

買進

3

223.5

2019.12.30 10:34

stock [email protected]

買進

2

225

2019.12.30 10:20

stock [email protected]

買進

4

222.5

2019.12.30 10:58

stock [email protected]

買進

14

220.5

2019.12.30 11:42

stock [email protected]

買進

1

225

2019.12.30 10:14

stock [email protected]

買進

2

222.5

2019.12.30 10:50

stock [email protected]

買進

3

221.5

2019.12.30 11:34

stock [email protected]

買進

2

221

2019.12.30 12:24

stock [email protected]

買進

7

221

2019.12.30 12:48

stock [email protected]

買進

5

221

2019.12.30 13:12

stock [email protected]

買進-已取消

3

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

50

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

50

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

225

2019.12.30 10:14

stock [email protected]

買進

11

225

2019.12.30 09:58

stock [email protected]

買進

1

224

2019.12.30 10:26

stock [email protected]

買進

6

222.5

2019.12.30 11:08

stock [email protected]

買進

2

220.5

2019.12.30 11:42

stock [email protected]

買進

20

225

2019.12.30 09:58

stock [email protected]

買進

1

225

2019.12.27 11:30

stock [email protected]

買進

2

225

2019.12.27 12:28

stock [email protected]

買進

1

226

2019.12.27 12:42

stock [email protected]

買進

7

225

2019.12.27 11:12

stock [email protected]

買進

1

224.5

2019.12.27 12:16

stock [email protected]

買進

12

226

2019.12.27 12:42

stock [email protected]

買進

5

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

2

224.5

2019.12.27 12:10

stock [email protected]

買進

10

226

2019.12.27 12:34

stock [email protected]

買進

3

226

2019.12.27 12:42

stock [email protected]

買進

4

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

4

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

1

220

2019.12.26 12:30

stock [email protected]

買進

20

220

2019.12.26 12:18

stock [email protected]

買進-已取消

5

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

20

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

217.5

2019.12.24 12:48

stock [email protected]

買進-已取消

19

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

216.5

2019.12.24 12:24

stock [email protected]

買進-已取消

2

--

未成交

stock [email protected]

買進

6

217

2019.12.24 12:08

stock [email protected]

買進-已取消

14

--

未成交

stock [email protected]

買進

5

217.5

2019.12.24 11:58

stock [email protected]

買進-已取消

15

--

未成交

stock [email protected]

買進

2

217.5

2019.12.24 11:50

stock [email protected]

買進-已取消

3

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

218

2019.12.24 11:42

stock [email protected]

買進-已取消

19

--

未成交

stock [email protected]

買進

8

218

2019.12.24 11:36

stock [email protected]

買進-已取消

12

--

未成交

stock [email protected]

買進

2

219

2019.12.24 11:30

stock [email protected]

買進-已取消

3

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

218.5

2019.12.24 11:16

stock [email protected]

買進-已取消

19

--

未成交

stock [email protected]

買進

18

218.5

2019.12.24 10:34

stock [email protected]

買進

2

217.5

2019.12.24 11:58

牛刀小試

賣出

3

214

2019.12.02 09:04

牛刀小試

賣出

4

213.5

2019.12.02 09:10

牛刀小試

賣出

2

213.5

2019.12.02 09:12

牛刀小試

賣出

1

214

2019.12.02 09:20

money71

買進

3

215

2019.11.13 09:54

money71

買進

2

215

2019.11.13 10:42

money71

買進

2

215.5

2019.11.13 09:46

money71

買進

3

215

2019.11.13 10:02

money71

買進

1

215

2019.11.13 12:12

money71

買進

1

215

2019.11.13 13:12

money71

買進

1

215.5

2019.11.13 13:24

money71

買進-已取消

12

--

未成交

money71

買進

13

215

2019.11.13 09:38

money71

買進

2

215

2019.11.13 09:58

money71

買進

1

215

2019.11.13 11:42

money71

買進

2

215

2019.11.13 12:20

money71

買進

1

215

2019.11.13 13:16

money71

買進-已取消

1

--

未成交

xiulian

賣出

1

201.5

2019.08.15 09:02

Shinte

買進-已取消

50

--

未成交

s226404920

賣出

6

219.5

2019.08.05 10:12

bluebell6918

賣出

3

221

2019.07.24 09:04

bluebell6918

買進

3

236

2019.07.22 09:00

牛刀小試

買進

1

219

2019.07.18 09:04

牛刀小試

買進-已取消

4

--

未成交

牛刀小試

買進

20

219

2019.07.18 09:04

Wilson Zhou

強制回補

2

240

2019.07.17 04:02

Wilson Zhou

融券賣出-已取消

1

--

未成交

Wilson Zhou

融券賣出

1

241.5

2019.07.15 09:36

Wilson Zhou

融券賣出

1

241

2019.07.15 09:20

xiulian

買進

1

216

2019.07.12 09:04

tabkey

賣出

1

192.5

2019.06.27 09:02

tabkey

賣出

1

192.5

2019.06.27 09:14

tabkey

賣出

3

192

2019.06.27 12:54

tabkey

賣出

5

192

2019.06.27 12:54

tabkey

賣出-已取消

1

--

未成交

tabkey

買進

1

183.5

2019.06.11 09:06

tabkey

買進

1

182.5

2019.06.11 09:56

tabkey

買進

4

182.5

2019.06.11 10:02

tabkey

買進

1

182.5

2019.06.11 10:20

tabkey

買進

2

182

2019.06.11 10:26

tabkey

買進

1

182

2019.06.11 10:32

朱朱朱立溱

賣出

1

178.5

2019.05.28 11:08

xiulian

買進

1

179

2019.05.17 09:00

朱朱朱立溱

買進

1

173.5

2019.05.09 11:32

xiulian

買進

1

172.5

2019.03.13 09:26

Chen Chia-min

賣出

1

165

2019.02.28 12:10

Chen Chia-min

買進

1

165.5

2019.02.21 09:04

callwilliam

買進

4

166

2019.02.15 09:08

callwilliam

買進

6

166

2019.02.15 09:14

pin1000000

買進

1

144.5

2018.12.03 09:00

alicemusic

強制回補

2

161

2018.07.06 04:01

朱展億

賣出

5

178

2018.06.15 11:12

chrry

賣出

2

184.5

2018.06.07 09:12

chrry

賣出

3

186.5

2018.06.01 09:14

chrry

賣出

2

184.5

2018.06.01 09:08

chrry

賣出

3

186.5

2018.06.01 09:14

alicemusic

融券賣出

1

190.5

2018.05.28 09:00

alicemusic

融券賣出

1

191

2018.05.28 09:28

南屯巴菲特

賣出

2

192.5

2018.05.24 13:30

南屯巴菲特

賣出

3

192.5

2018.05.24 13:30