F-鮮活 (1256)

41 人持有, 0 人融券放空, 873 筆交易資料


目前沒有任何評等


登入後才可發表評等

F-鮮活 (1256) 近期新聞  

持有 F-鮮活 (1256)

帳號

張數

成本

弓長木义

84.7

90.2604

Hank Chiu

58.3

171.818

JZwai

22

147.136

曹佩琦

22

124.545

Dodoman

16.94

92.2073

小亨利

13.2

162.879

Allen Yu

12.1

186.777

夢幻紫夜

11.858

108.704

朱秉劼

11

118.773

mgli

11

133.182

callwilliam

11

150.909

牛刀小試

11

219

cordeo2004

10

223.2

siang

8.47

95.0409

acr1835566

5.082

97.4027

小豬豬麻糬

4.4

91.1455

楊敏治

3.388

97.4027

James Wilson

3.3

128.182

Lin ChengYing

3.3

155.455

xiulian

2.3

171.97

(僅列出張數較多的部份帳號)

近期交易紀綠

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

帳號

類型

張數

價位

成交時間

wei i Chou

融券回補

3

289

2020.11.11 09:00

stock [email protected]

買進

1

290.5

2020.11.09 10:14

薛登仁

賣出

1

285.5

2020.11.09 09:16

薛登仁

賣出

4

288

2020.11.09 09:26

薛登仁

賣出

4

289.5

2020.11.09 09:34

stock [email protected]

買進

1

284

2020.11.09 09:00

jedi0310

買進

1

287.5

2020.10.22 09:02

wei i Chou

融券賣出

1

278.5

2020.10.16 09:10

wei i Chou

融券賣出

1

277

2020.10.16 09:14

wei i Chou

融券賣出

1

276

2020.10.16 09:34

薛登仁

買進

1

238.5

2020.09.10 09:14

薛登仁

買進

1

237.5

2020.09.10 09:28

薛登仁

買進

1

238

2020.09.10 09:30

薛登仁

買進

1

237.5

2020.09.10 09:34

薛登仁

買進

5

236

2020.09.08 09:48

stock [email protected]

賣出

2

204.5

2020.07.27 09:00

stock [email protected]

賣出

3

204.5

2020.07.27 09:12

stock [email protected]

賣出

2

204.5

2020.07.27 09:18

stock [email protected]

賣出

4

204.5

2020.07.27 09:30

stock [email protected]

賣出

2

206

2020.07.24 11:02

stock [email protected]

賣出

3

206

2020.07.24 11:18

stock [email protected]

賣出

1

206

2020.07.24 11:26

stock [email protected]

賣出

2

206

2020.07.24 11:30

stock [email protected]

賣出

1

208.5

2020.07.17 09:01

stock [email protected]

賣出

1

208

2020.06.19 10:36

stock [email protected]

賣出

1

207.5

2020.06.19 10:42

stock [email protected]

賣出

1

207.5

2020.06.19 11:04

stock [email protected]

賣出

1

208.5

2020.06.19 11:20

stock [email protected]

賣出

2

208

2020.06.19 11:52

stock [email protected]

賣出

2

208.5

2020.06.19 12:50

stock [email protected]

賣出

2

209

2020.06.19 13:20

stock [email protected]

賣出-已取消

1

--

未成交

stock [email protected]

賣出

1

213

2020.06.11 09:57

stock [email protected]

賣出

1

213.5

2020.06.11 10:50

stock [email protected]

賣出

1

212.5

2020.06.11 11:38

stock [email protected]

賣出

16

210.5

2020.06.11 12:16

stock [email protected]

賣出

2

210.5

2020.06.11 12:44

stock [email protected]

賣出

4

209.5

2020.06.11 13:11

stock [email protected]

賣出

2

209.5

2020.06.11 13:25

stock [email protected]

賣出-已取消

11

--

未成交

stock [email protected]

賣出

3

213

2020.06.11 09:33

stock [email protected]

賣出

3

213.5

2020.06.11 10:34

stock [email protected]

賣出

5

213

2020.06.11 11:22

stock [email protected]

賣出

9

211

2020.06.11 11:54

stock [email protected]

賣出

10

210

2020.06.11 12:30

stock [email protected]

賣出

3

209.5

2020.06.11 12:58

stock [email protected]

賣出

2

209.5

2020.06.11 13:25

stock [email protected]

賣出

3

214

2020.06.11 09:04

stock [email protected]

賣出

2

213.5

2020.06.11 10:16

stock [email protected]

賣出

3

213

2020.06.11 11:06

stock [email protected]

賣出

10

211

2020.06.11 11:54

stock [email protected]

賣出

5

216.5

2020.06.03 09:32

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 09:46

stock [email protected]

賣出

2

215.5

2020.06.03 10:04

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 10:16

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 10:44

stock [email protected]

賣出

2

214.5

2020.06.03 11:20

stock [email protected]

賣出

2

215

2020.06.03 12:14

stock [email protected]

賣出

8

214

2020.06.03 12:32

stock [email protected]

賣出

2

213.5

2020.06.03 12:38

stock [email protected]

賣出

1

213.5

2020.06.03 12:44

stock [email protected]

賣出

2

213

2020.06.03 12:50

stock [email protected]

賣出

1

213.5

2020.06.03 12:56

stock [email protected]

賣出

4

216.5

2020.06.03 09:16

stock [email protected]

賣出

2

216

2020.06.03 09:40

stock [email protected]

賣出

1

216

2020.06.03 09:56

stock [email protected]

賣出

2

215

2020.06.03 10:12

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 10:40

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 11:00

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 11:48

stock [email protected]

賣出

8

214.5

2020.06.03 12:26

stock [email protected]

賣出

2

213.5

2020.06.03 12:38

stock [email protected]

賣出

6

215

2020.06.03 09:12

stock [email protected]

賣出

2

215

2020.06.03 09:36

stock [email protected]

賣出

3

215

2020.06.03 09:50

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 10:06

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 10:24

stock [email protected]

賣出

1

215

2020.06.03 10:48

stock [email protected]

賣出

1

214.5

2020.06.03 11:28

stock [email protected]

賣出

5

215

2020.06.03 12:20

money71

賣出

2

204

2020.05.29 09:08

money71

賣出

2

205

2020.05.29 09:14

money71

賣出

1

204.5

2020.05.29 09:26

money71

賣出

1

205

2020.05.29 09:30

money71

賣出

4

206

2020.05.29 10:16

money71

賣出

2

206

2020.05.29 10:38

money71

賣出

1

205.5

2020.05.29 10:46

money71

賣出

1

206

2020.05.29 10:50

money71

賣出

1

206.5

2020.05.29 10:58

money71

賣出

2

207

2020.05.29 11:06

money71

賣出

2

207

2020.05.29 11:10

money71

賣出

1

207

2020.05.29 11:22

money71

賣出

12

208

2020.05.29 11:34

stock [email protected]

賣出

9

198

2020.03.10 09:01

stock [email protected]

賣出

19

197.5

2020.03.10 09:15

stock [email protected]

賣出

2

200.5

2020.03.09 09:26

stock [email protected]

賣出

6

200.5

2020.03.09 09:42

stock [email protected]

賣出

2

200.5

2020.03.09 10:00

stock [email protected]

賣出

2

200

2020.03.09 10:06

stock [email protected]

賣出

22

200

2020.03.09 09:18

stock [email protected]

賣出

3

200.5

2020.03.09 09:42

stock [email protected]

賣出

7

201

2020.03.09 09:03

stock [email protected]

賣出

3

200.5

2020.03.09 09:34

stock [email protected]

賣出

15

200.5

2020.03.09 09:54

stock [email protected]

賣出

3

203.5

2020.03.06 09:02

stock [email protected]

賣出

4

203

2020.03.06 09:15

stock [email protected]

賣出

6

203

2020.03.06 09:22

stock [email protected]

賣出

4

202.5

2020.03.06 09:28

stock [email protected]

賣出

3

203

2020.03.06 09:34

stock [email protected]

賣出

1

203

2020.03.06 09:40

stock [email protected]

賣出

5

204

2020.03.05 09:32

stock [email protected]

賣出

4

204.5

2020.03.05 09:58

stock [email protected]

賣出

2

204.5

2020.03.05 10:38

stock [email protected]

賣出

3

204

2020.03.05 11:18

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 11:50

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 12:38

stock [email protected]

賣出-已取消

28

--

未成交

stock [email protected]

賣出

14

204

2020.03.05 09:22

stock [email protected]

賣出

2

203.5

2020.03.05 09:50

stock [email protected]

賣出

1

205

2020.03.05 10:22

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.05 11:10

stock [email protected]

賣出

2

204

2020.03.05 11:34

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 12:32

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 13:26

stock [email protected]

賣出-已取消

22

--

未成交

stock [email protected]

賣出

10

202

2020.03.05 09:01

stock [email protected]

賣出

2

203.5

2020.03.05 09:40

stock [email protected]

賣出

2

205

2020.03.05 10:06

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.05 10:46

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.05 11:26

stock [email protected]

賣出

5

204

2020.03.05 11:58

stock [email protected]

賣出

3

204

2020.03.05 13:02

stock [email protected]

賣出-已取消

20

--

未成交

stock [email protected]

賣出

4

204

2020.03.04 09:11

stock [email protected]

賣出

3

204.5

2020.03.04 09:36

stock [email protected]

賣出

4

203.5

2020.03.04 09:54

stock [email protected]

賣出

1

203

2020.03.04 10:32

stock [email protected]

賣出

1

203.5

2020.03.04 11:00

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 11:24

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.03.04 09:01

stock [email protected]

賣出

3

205

2020.03.04 09:23

stock [email protected]

賣出

4

204

2020.03.04 09:48

stock [email protected]

賣出

3

203

2020.03.04 10:16

stock [email protected]

賣出

1

203.5

2020.03.04 10:36

stock [email protected]

賣出

2

204

2020.03.04 11:20

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 11:30

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 11:48

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 12:10

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.04 12:42

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.04 12:50

stock [email protected]

賣出

7

203.5

2020.03.04 13:22

stock [email protected]

賣出

9

203.5

2020.03.04 13:30

stock [email protected]

賣出-已取消

8

--

未成交

stock [email protected]

賣出

34

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出-已取消

11

--

未成交

stock [email protected]

賣出

1

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

14

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

11

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

23

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.02.26 10:26

stock [email protected]

賣出

3

206

2020.02.26 12:30

stock [email protected]

賣出-已取消

38

--

未成交

stock [email protected]

賣出

4

205

2020.02.26 10:14

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.02.26 11:58

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.02.26 13:26

stock [email protected]

賣出-已取消

35

--

未成交

stock [email protected]

賣出

21

205

2020.02.26 10:04

stock [email protected]

賣出

1

206

2020.02.26 11:42

stock [email protected]

賣出

3

205.5

2020.02.26 13:16

stock [email protected]

賣出-已取消

18

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

221

2020.01.08 11:04

stock [email protected]

買進

2

221

2020.01.08 11:32

stock [email protected]

買進

1

221

2020.01.08 11:00

stock [email protected]

買進

3

221

2020.01.08 11:24

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.08 11:36

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.08 11:48

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.08 12:10

stock [email protected]

買進

5

222

2020.01.08 12:14

stock [email protected]

買進

2

222

2020.01.08 12:18

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.08 12:54

stock [email protected]

買進

4

221.5

2020.01.08 13:02

stock [email protected]

買進

20

220.5

2020.01.08 10:44

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 12:58

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 13:06

stock [email protected]

買進-已取消

2

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.07 12:44

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 13:04

stock [email protected]

買進-已取消

18

--

未成交

stock [email protected]

買進

5

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

5

222

2020.01.07 13:00

stock [email protected]

買進-已取消

10

--

未成交

stock [email protected]

買進

4

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

20

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

20

221.5

2020.01.07 12:14

cordeo2004

買進

6

223

2020.01.07 09:00

cordeo2004

買進

4

223.5

2020.01.07 09:04

stock [email protected]

買進

1

222.5

2020.01.02 10:42

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 11:00

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 11:40

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.02 10:32