F-鮮活 (1256)

47 人持有, 0 人融券放空, 780 筆交易資料


目前沒有任何評等


登入後才可發表評等

F-鮮活 (1256) 近期新聞  

持有 F-鮮活 (1256)

帳號

張數

成本

弓長木义

84.7

90.2604

Hank Chiu

58.3

171.818

stock [email protected]

38

222.012

stock [email protected]

35

221.535

money71

32

215.047

stock [email protected]

28

225.5

JZwai

22

147.136

曹佩琦

22

124.545

stock [email protected]

22

224.5

stock [email protected]

20

224.5

stock [email protected]

18

224.418

Dodoman

16.94

92.2073

小亨利

13.2

162.879

Allen Yu

12.1

186.777

夢幻紫夜

11.858

108.704

朱秉劼

11

118.773

mgli

11

133.182

callwilliam

11

150.909

牛刀小試

11

219

stock [email protected]

11

221.044

(僅列出張數較多的部份帳號)

近期交易紀綠

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

帳號

類型

張數

價位

成交時間

stock [email protected]

賣出

9

198

2020.03.10 09:01

stock [email protected]

賣出

19

197.5

2020.03.10 09:15

stock [email protected]

賣出

2

200.5

2020.03.09 09:26

stock [email protected]

賣出

6

200.5

2020.03.09 09:42

stock [email protected]

賣出

2

200.5

2020.03.09 10:00

stock [email protected]

賣出

2

200

2020.03.09 10:06

stock [email protected]

賣出

22

200

2020.03.09 09:18

stock [email protected]

賣出

3

200.5

2020.03.09 09:42

stock [email protected]

賣出

7

201

2020.03.09 09:03

stock [email protected]

賣出

3

200.5

2020.03.09 09:34

stock [email protected]

賣出

15

200.5

2020.03.09 09:54

stock [email protected]

賣出

3

203.5

2020.03.06 09:02

stock [email protected]

賣出

4

203

2020.03.06 09:15

stock [email protected]

賣出

6

203

2020.03.06 09:22

stock [email protected]

賣出

4

202.5

2020.03.06 09:28

stock [email protected]

賣出

3

203

2020.03.06 09:34

stock [email protected]

賣出

1

203

2020.03.06 09:40

stock [email protected]

賣出

5

204

2020.03.05 09:32

stock [email protected]

賣出

4

204.5

2020.03.05 09:58

stock [email protected]

賣出

2

204.5

2020.03.05 10:38

stock [email protected]

賣出

3

204

2020.03.05 11:18

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 11:50

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 12:38

stock [email protected]

賣出-已取消

28

--

未成交

stock [email protected]

賣出

14

204

2020.03.05 09:22

stock [email protected]

賣出

2

203.5

2020.03.05 09:50

stock [email protected]

賣出

1

205

2020.03.05 10:22

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.05 11:10

stock [email protected]

賣出

2

204

2020.03.05 11:34

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 12:32

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.05 13:26

stock [email protected]

賣出-已取消

22

--

未成交

stock [email protected]

賣出

10

202

2020.03.05 09:01

stock [email protected]

賣出

2

203.5

2020.03.05 09:40

stock [email protected]

賣出

2

205

2020.03.05 10:06

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.05 10:46

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.05 11:26

stock [email protected]

賣出

5

204

2020.03.05 11:58

stock [email protected]

賣出

3

204

2020.03.05 13:02

stock [email protected]

賣出-已取消

20

--

未成交

stock [email protected]

賣出

4

204

2020.03.04 09:11

stock [email protected]

賣出

3

204.5

2020.03.04 09:36

stock [email protected]

賣出

4

203.5

2020.03.04 09:54

stock [email protected]

賣出

1

203

2020.03.04 10:32

stock [email protected]

賣出

1

203.5

2020.03.04 11:00

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 11:24

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.03.04 09:01

stock [email protected]

賣出

3

205

2020.03.04 09:23

stock [email protected]

賣出

4

204

2020.03.04 09:48

stock [email protected]

賣出

3

203

2020.03.04 10:16

stock [email protected]

賣出

1

203.5

2020.03.04 10:36

stock [email protected]

賣出

2

204

2020.03.04 11:20

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 11:30

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 11:48

stock [email protected]

賣出

1

204

2020.03.04 12:10

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.04 12:42

stock [email protected]

賣出

1

204.5

2020.03.04 12:50

stock [email protected]

賣出

7

203.5

2020.03.04 13:22

stock [email protected]

賣出

9

203.5

2020.03.04 13:30

stock [email protected]

賣出-已取消

8

--

未成交

stock [email protected]

賣出

34

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出-已取消

11

--

未成交

stock [email protected]

賣出

1

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

14

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

11

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

23

202

2020.02.28 09:00

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.02.26 10:26

stock [email protected]

賣出

3

206

2020.02.26 12:30

stock [email protected]

賣出-已取消

38

--

未成交

stock [email protected]

賣出

4

205

2020.02.26 10:14

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.02.26 11:58

stock [email protected]

賣出

2

205.5

2020.02.26 13:26

stock [email protected]

賣出-已取消

35

--

未成交

stock [email protected]

賣出

21

205

2020.02.26 10:04

stock [email protected]

賣出

1

206

2020.02.26 11:42

stock [email protected]

賣出

3

205.5

2020.02.26 13:16

stock [email protected]

賣出-已取消

18

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

221

2020.01.08 11:04

stock [email protected]

買進

2

221

2020.01.08 11:32

stock [email protected]

買進

1

221

2020.01.08 11:00

stock [email protected]

買進

3

221

2020.01.08 11:24

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.08 11:36

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.08 11:48

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.08 12:10

stock [email protected]

買進

5

222

2020.01.08 12:14

stock [email protected]

買進

2

222

2020.01.08 12:18

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.08 12:54

stock [email protected]

買進

4

221.5

2020.01.08 13:02

stock [email protected]

買進

20

220.5

2020.01.08 10:44

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 12:58

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 13:06

stock [email protected]

買進-已取消

2

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

221.5

2020.01.07 12:44

stock [email protected]

買進

1

222

2020.01.07 13:04

stock [email protected]

買進-已取消

18

--

未成交

stock [email protected]

買進

5

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

5

222

2020.01.07 13:00

stock [email protected]

買進-已取消

10

--

未成交

stock [email protected]

買進

4

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

20

221.5

2020.01.07 12:14

stock [email protected]

買進

20

221.5

2020.01.07 12:14

cordeo2004

買進

6

223

2020.01.07 09:00

cordeo2004

買進

4

223.5

2020.01.07 09:04

stock [email protected]

買進

1

222.5

2020.01.02 10:42

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 11:00

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 11:40

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.02 10:32

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 10:46

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 11:22

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:14

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:18

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 12:54

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 13:06

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 13:16

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 13:20

stock [email protected]

買進-已取消

9

--

未成交

stock [email protected]

買進

2

221.5

2020.01.02 10:28

stock [email protected]

買進

1

222.5

2020.01.02 10:44

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 11:12

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 12:02

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:16

stock [email protected]

買進

1

223

2020.01.02 12:40

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 12:56

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 13:12

stock [email protected]

買進

2

223.5

2020.01.02 13:18

stock [email protected]

買進

1

223.5

2020.01.02 13:24

stock [email protected]

買進-已取消

7

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

219.5

2019.12.31 12:15

stock [email protected]

買進-已取消

3

--

未成交

stock [email protected]

買進

5

219

2019.12.31 11:57

stock [email protected]

買進-已取消

15

--

未成交

stock [email protected]

買進

6

219.5

2019.12.31 11:51

stock [email protected]

買進-已取消

14

--

未成交

stock [email protected]

買進

4

219.5

2019.12.31 11:51

stock [email protected]

買進

15

220

2019.12.31 11:45

stock [email protected]

買進-已取消

5

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

220.5

2019.12.31 11:39

stock [email protected]

買進

3

220.5

2019.12.31 13:25

stock [email protected]

買進-已取消

14

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

221

2019.12.31 11:02

stock [email protected]

買進

2

220

2019.12.31 13:16

stock [email protected]

買進-已取消

1

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

221

2019.12.31 10:58

stock [email protected]

買進

1

220

2019.12.31 12:47

stock [email protected]

買進-已取消

18

--

未成交

stock [email protected]

買進

20

221

2019.12.31 10:58

stock [email protected]

買進

3

222.5

2019.12.30 10:50

stock [email protected]

買進

7

223

2019.12.30 10:42

stock [email protected]

買進

2

221.5

2019.12.30 11:26

stock [email protected]

買進

1

221

2019.12.30 12:08

stock [email protected]

買進

4

222

2019.12.30 12:40

stock [email protected]

買進

4

221

2019.12.30 12:56

stock [email protected]

買進

2

221

2019.12.30 13:12

stock [email protected]

買進

2

223.5

2019.12.30 10:34

stock [email protected]

買進

13

222

2019.12.30 11:18

stock [email protected]

買進

2

220.5

2019.12.30 11:42

stock [email protected]

買進

3

222

2019.12.30 12:40

stock [email protected]

買進

3

223.5

2019.12.30 10:34

stock [email protected]

買進

2

225

2019.12.30 10:20

stock [email protected]

買進

4

222.5

2019.12.30 10:58

stock [email protected]

買進

14

220.5

2019.12.30 11:42

stock [email protected]

買進

1

225

2019.12.30 10:14

stock [email protected]

買進

2

222.5

2019.12.30 10:50

stock [email protected]

買進

3

221.5

2019.12.30 11:34

stock [email protected]

買進

2

221

2019.12.30 12:24

stock [email protected]

買進

7

221

2019.12.30 12:48

stock [email protected]

買進

5

221

2019.12.30 13:12

stock [email protected]

買進-已取消

3

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

50

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

50

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

225

2019.12.30 10:14

stock [email protected]

買進

11

225

2019.12.30 09:58

stock [email protected]

買進

1

224

2019.12.30 10:26

stock [email protected]

買進

6

222.5

2019.12.30 11:08

stock [email protected]

買進

2

220.5

2019.12.30 11:42

stock [email protected]

買進

20

225

2019.12.30 09:58

stock [email protected]

買進

1

225

2019.12.27 11:30

stock [email protected]

買進

2

225

2019.12.27 12:28

stock [email protected]

買進

1

226

2019.12.27 12:42

stock [email protected]

買進

7

225

2019.12.27 11:12

stock [email protected]

買進

1

224.5

2019.12.27 12:16

stock [email protected]

買進

12

226

2019.12.27 12:42

stock [email protected]

買進

5

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

2

224.5

2019.12.27 12:10

stock [email protected]

買進

10

226

2019.12.27 12:34

stock [email protected]

買進

3

226

2019.12.27 12:42

stock [email protected]

買進

4

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

4

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

20

224.5

2019.12.27 11:06

stock [email protected]

買進

1

220

2019.12.26 12:30

stock [email protected]

買進

20

220

2019.12.26 12:18

stock [email protected]

買進-已取消

5

--

未成交

stock [email protected]

買進-已取消

20

--

未成交

stock [email protected]

買進

1

217.5

2019.12.24 12:48

stock [email protected]

買進-已取消

19

--

未成交

stock [email protected]

買進

3

216.5

2019.12.24 12:24

stock [email protected]

買進-已取消

2

--

未成交