Keng-Chu Chou

傳送訊息給 Keng-Chu Chou

被會員查詢次數: 17

分享這個頁面

Keng-Chu Chou - 歷史績效

單月投資報酬率

0.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.7%

六個月投資報酬率

3.9%

一年投資報酬率

-2.4%

夏普比率

-3.5


投資概要

持有 樂陞(3662) 110張,

賠了 1,084,500 (總市值的-12.3%). 收盤價13.2 , 成本價23.1.

Keng-Chu Chou - 資產列表   info

總市值  :  

8,810,500

現金  :  

2,698,500 (30.6%)

持有股票之總市值  :  

6,112,000 (69.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

仁寶(2324)

50,000

1,980,000

台積電(2330)

465,000

2,330,000

樂陞(3662)

-1,084,501

1,452,000

奧斯特(8080)

-1,010,000

350,000

Keng-Chu Chou - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

樂陞(3662)

100

21.6

2016.10.07 09:04

買進

台積電(2330)

10

186.5

2016.10.04 13:01

買進

奧斯特(8080)

100

13.6

2016.10.04 13:16

買進

仁寶(2324)

100

19.3

2016.09.29 11:56

買進

樂陞(3662)

10

37.65

2016.09.29 11:57

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.07.23

2018.07.23

仁寶(2324)

100000

120000

100000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

10000

80000

10000

2017.06.26

2017.08.18

台積電(2330)

10000

70000

10000

2017.07.27

2017.07.27

仁寶(2324)

100000

120000

100000