Huang Yi-Fang

傳送訊息給 Huang Yi-Fang

被會員查詢次數: 3

分享這個頁面

Huang Yi-Fang - 歷史績效

單月投資報酬率

1.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

4%

六個月投資報酬率

5.1%

一年投資報酬率

-17%

夏普比率

-1


投資概要

持有 鴻海(2317) 100張,

賺得 2,115,000 (總市值的25.7%). 收盤價112.5 , 成本價91.4.

Huang Yi-Fang - 資產列表   info

總市值  :  

8,228,903

現金  :  

1,036,903 (12.6%)

持有股票之總市值  :  

7,192,000 (87.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-3,063,040

6,072,000

中華電(2412)

105,000

1,120,000

Huang Yi-Fang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

20

91.6

2017.03.23 09:02

買進

鴻海(2317)

20

91.6

2017.03.23 09:02

買進

鴻海(2317)

50

91.6

2017.03.23 09:02

賣出

中信金(2891)

10

19.1

2017.03.20 10:28

賣出

翔昇(6114)

20

58.9

2017.03.10 09:08

賣出

玉晶光(3406)

20

189.5

2017.03.10 09:05

買進

玉晶光(3406)

20

182

2017.03.09 09:26

買進

翔昇(6114)

4

53.7

2017.03.07 09:41

買進

翔昇(6114)

5

54.2

2017.03.07 11:25

買進

翔昇(6114)

1

53.8

2017.03.07 12:29

買進

翔昇(6114)

1

53.8

2017.03.07 09:31

買進

翔昇(6114)

1

54.2

2017.03.07 10:28

買進

翔昇(6114)

8

53.8

2017.03.07 12:29

買進

中信金(2891)

10

18.6

2017.03.07 09:06

買進

中華電(2412)

10

101.5

2017.03.02 09:03

買進

鴻海(2317)

10

89.1

2017.03.01 11:06

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

100000

200000

80000

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

100000

200000

100000

2018.07.23

2018.07.23

中華電(2412)

10000

47960

10000

2017.07.13

2017.07.29

鴻海(2317)

100000

450000

100000

2017.07.21

2017.07.21

中華電(2412)

10000

49420

10000