fuloduo

傳送訊息給 fuloduo

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

fuloduo - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

6.9

fuloduo - 資產列表   info

總市值  :  

10,234,395

現金  :  

10,234,395 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

fuloduo - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

友達(2409)

300

12.8

2014.10.02 09:01

買進

友達(2409)

100

12.7

2014.10.01 09:01

買進

友達(2409)

100

12.7

2014.10.01 09:01

買進

友達(2409)

100

12.7

2014.10.01 09:01

賣出

友達(2409)

600

13.65

2014.09.25 09:02

買進

友達(2409)

100

13.3

2014.09.23 09:03

買進

友達(2409)

100

13.3

2014.09.23 09:03

買進

友達(2409)

100

13.3

2014.09.23 09:03

買進

友達(2409)

100

13.3

2014.09.23 09:03

買進

友達(2409)

100

13.7

2014.09.17 09:02

買進

友達(2409)

100

13.7

2014.09.17 09:02

賣出

友達(2409)

100

15.05

2014.09.01 09:04

買進

友達(2409)

100

13.9

2014.08.14 09:09