Yung Ting Ting

傳送訊息給 Yung Ting Ting

被會員查詢次數: 5

分享這個頁面

Yung Ting Ting - 歷史績效

單月投資報酬率

-0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

-0.1%

一年投資報酬率

-0.2%

夏普比率

-1.1

Yung Ting Ting - 資產列表   info

總市值  :  

9,975,506

現金  :  

9,869,217 (98.9%)

持有股票之總市值  :  

106,289 (1.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

喬山(1736)

-14,862

68,039

弘如洋(3266)

-20,250

38,250

Yung Ting Ting - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

弘如洋(3266)

3

19.5

2015.03.18 10:41

買進

喬山(1736)

1

82.9

2015.03.18 10:30

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.09

2020.07.09

弘如洋(3266)

3000

1500

3000

2019.08.26

2019.08.26

弘如洋(3266)

3000

1500

3000

2019.07.17

2019.07.17

喬山(1736)

1005

653

1005

2018.07.18

2018.07.18

喬山(1736)

1005

301

1005

2017.08.10

2017.08.10

喬山(1736)

1005

1155

1005

2016.09.10

2016.09.10

喬山(1736)

1005

1008

1005

2015.08.27

2015.08.27

喬山(1736)

1000

1500

1005

2015.08.12

2015.08.12

弘如洋(3266)

3000

3000

3000