Fu-lone Alice

傳送訊息給 Fu-lone Alice

被會員查詢次數: 3

分享這個頁面

Fu-lone Alice - 歷史績效

單月投資報酬率

0.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.5%

六個月投資報酬率

0.4%

一年投資報酬率

1.3%

夏普比率

3.2

Fu-lone Alice - 資產列表   info

總市值  :  

10,203,280

現金  :  

9,878,230 (96.8%)

持有股票之總市值  :  

325,050 (3.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台光電(2383)

194,600

302,000

群創(3481)

-8,850

7,050

燦星網(4930)

-21,750

10,350

合邦(6103)

-6,950

5,650

Fu-lone Alice - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

合邦(6103)

1

12.6

2015.03.27 09:33

買進

燦星網(4930)

1

32.1

2015.03.27 09:06

買進

群創(3481)

1

15.9

2015.03.20 09:03

買進

台光電(2383)

1

53.7

2015.03.20 09:01

買進

台光電(2383)

1

53.7

2015.03.20 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.29

2019.08.29

台光電(2383)

2000

7600

2000

2019.07.12

2019.07.12

群創(3481)

1000

60

1000

2018.08.30

2018.08.30

台光電(2383)

2000

9600

2000

2018.07.11

2018.07.11

群創(3481)

1000

800

1000

2017.08.25

2017.08.25

燦星網(4930)

1000

300

1000

2017.08.10

2017.08.10

台光電(2383)

2000

9396

2000

2016.08.25

2016.08.25

台光電(2383)

2000

8582

2000

2016.07.11

2016.07.11

群創(3481)

1000

200

1000

2015.08.27

2015.08.27

台光電(2383)

2000

4992

2000

2015.07.09

2015.07.09

群創(3481)

1000

700

1000

2015.05.14

2015.05.14

燦星網(4930)

1000

4000

1000