Jeff Ery

傳送訊息給 Jeff Ery

分享這個頁面

Jeff Ery - 歷史績效

單月投資報酬率

0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.1%

六個月投資報酬率

0.1%

一年投資報酬率

0.2%

夏普比率

-0.3

Jeff Ery - 資產列表   info

總市值  :  

9,995,350

現金  :  

9,858,420 (98.6%)

持有股票之總市值  :  

136,930 (1.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

力肯(1570)

-28,050

135,000

元隆(6287)

-2,600

1,930

Jeff Ery - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

元隆(6287)

1

4.53

2015.04.02 09:33

買進

力肯(1570)

2

16.3

2015.04.02 09:16

買進

力肯(1570)

6

16.3

2015.04.02 09:38

買進

力肯(1570)

1

16.3

2015.04.02 09:42

買進

力肯(1570)

1

16.35

2015.04.02 09:46

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.04

2019.07.04

力肯(1570)

10000

8000

10000

2018.07.05

2018.07.05

力肯(1570)

10000

8000

10000

2017.07.13

2017.07.21

力肯(1570)

10000

5000

10000

2016.08.23

2016.08.23

力肯(1570)

10000

5000

10000