Jiasheng Pan

傳送訊息給 Jiasheng Pan

被會員查詢次數: 9

分享這個頁面

Jiasheng Pan - 歷史績效

單月投資報酬率

0.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

3.6%

六個月投資報酬率

5.1%

一年投資報酬率

26.2%

夏普比率

2.9


投資概要

持有 神基(3005) 250張,

賠了 475,000 (總市值的-2.2%). 收盤價21.1 , 成本價23.

持有 神達(3706) 130張,

賠了 764,998 (總市值的-3.6%). 收盤價24.8 , 成本價30.6.

2015年06月, 賣出 台郡(6269) 50張,

賺得 675,000 (總市值的3.2%).

成交價118 ,

成本價104.5.

Jiasheng Pan - 資產列表   info

總市值  :  

21,201,685

現金  :  

4,588,674 (21.6%)

持有股票之總市值  :  

16,613,011 (78.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

神基(3005)

6,312,500

12,062,500

神達(3706)

568,018

4,550,511

Jiasheng Pan - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

神基(3005)

50

23

2015.06.09 09:02

買進

神基(3005)

100

23

2015.06.09 09:02

買進

神達(3706)

100

31.2

2015.06.03 09:07

買進

神基(3005)

100

23

2015.06.03 09:02

賣出

富邦金(2881)

50

63.3

2015.06.03 09:02

賣出

台郡(6269)

50

118

2015.06.03 09:04

買進

神達(3706)

10

28.75

2015.05.28 09:03

買進

神達(3706)

20

28.75

2015.05.28 09:03

買進

富邦金(2881)

50

62.9

2015.05.18 09:03

買進

台郡(6269)

50

104.5

2015.05.18 09:05

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.28

2019.08.28

神達(3706)

155480

233220

178802

2019.07.04

2019.07.04

神基(3005)

250000

749500

250000

2018.09.05

2018.09.05

神達(3706)

135200

175489

155480

2018.08.01

2018.08.01

神基(3005)

250000

624500

250000

2017.07.27

2017.07.27

神基(3005)

250000

749500

250000

2016.09.02

2016.09.02

神達(3706)

130000

206960

135200

2016.07.26

2016.07.26

神基(3005)

250000

499500

250000

2015.08.24

2015.08.24

神基(3005)

250000

325000

250000

2015.07.21

2015.07.21

神達(3706)

130000

89700

130000