Che Yi Chang

傳送訊息給 Che Yi Chang

被會員查詢次數: 4

分享這個頁面

Che Yi Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

16.1%

六個月投資報酬率

21.4%

一年投資報酬率

24.8%

夏普比率

0.4


投資概要

持有 鴻海(2317) 117張,

賠了 501,105 (總市值的-4.6%). 收盤價80.5 , 成本價84.8.

Che Yi Chang - 資產列表   info

總市值  :  

10,785,950

現金  :  

2,207,681 (20.5%)

持有股票之總市值  :  

8,578,269 (79.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-1,474,227

8,510,594

三商壽(2867)

-4,125

67,675

Che Yi Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

三商壽(2867)

4

17.95

2015.07.01 12:39

買進

鴻海(2317)

2

97.4

2015.06.03 09:18

買進

鴻海(2317)

100

97.9

2015.06.03 09:06

融券回補

中華電(2412)

81

97

2015.06.01 09:44

融券回補

中華電(2412)

19

97

2015.06.01 09:44

融券賣出

中華電(2412)

81

98

2015.05.22 09:01

融券賣出

中華電(2412)

19

97.9

2015.05.22 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

94248

376992

94248

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

117810

235620

94248

2018.08.07

2018.08.07

三商壽(2867)

5021

0

5809

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

117810

235620

117810

2017.09.14

2017.09.14

三商壽(2867)

4620

0

5021

2017.07.13

2017.07.29

鴻海(2317)

117810

530145

117810

2016.09.02

2016.09.02

鴻海(2317)

107100

428400

117810

2016.08.26

2016.08.26

三商壽(2867)

4400

0

4620

2015.09.03

2015.09.03

鴻海(2317)

102000

387600

107100

2015.08.03

2015.08.03

三商壽(2867)

4000

1200

4400