Zizuo Xu

傳送訊息給 Zizuo Xu

被會員查詢次數: 4

分享這個頁面

Zizuo Xu - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.8%

六個月投資報酬率

-1.8%

一年投資報酬率

-3.9%

夏普比率

-0.6


投資概要

持有 大將(1453) 100張,

賠了 388,000 (總市值的-3.9%). 收盤價8.4 , 成本價12.3.

Zizuo Xu - 資產列表   info

總市值  :  

9,866,127

現金  :  

8,152,472 (82.6%)

持有股票之總市值  :  

1,713,655 (17.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

大將(1453)

-324,539

905,454

F-駿吉(1591)

30,319

457,318

和鑫(3049)

140,642

350,882

Zizuo Xu - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

和鑫(3049)

37

4.21

2015.06.22 09:13

買進

和鑫(3049)

13

4.19

2015.06.22 09:21

買進

F-駿吉(1591)

2

26.5

2015.06.22 10:44

買進

F-駿吉(1591)

2

27

2015.06.22 11:16

買進

F-駿吉(1591)

1

27

2015.06.22 11:28

買進

F-駿吉(1591)

1

27

2015.06.22 11:36

買進

F-駿吉(1591)

1

27

2015.06.22 11:40

買進

F-駿吉(1591)

1

27

2015.06.22 12:32

買進

F-駿吉(1591)

1

26.5

2015.06.22 12:40

買進

F-駿吉(1591)

6

26.5

2015.06.22 12:48

買進

F-駿吉(1591)

1

26.5

2015.06.22 12:52

買進

大將(1453)

100

12.3

2015.06.22 09:00

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.06

2019.08.06

大將(1453)

102000

0

112200

2019.07.16

2019.07.16

F-駿吉(1591)

19712

19712

19712

2017.08.22

2017.08.22

F-駿吉(1591)

17920

0

19712

2016.08.10

2016.08.10

大將(1453)

100000

0

102000

2015.09.24

2015.09.24

和鑫(3049)

50000

0

31611

2015.08.24

2015.08.24

F-駿吉(1591)

16000

0

17920