Haruka Sora

傳送訊息給 Haruka Sora

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

Haruka Sora - 歷史績效

單月投資報酬率

3.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.5%

六個月投資報酬率

2.4%

一年投資報酬率

0.9%

夏普比率

1.6

Haruka Sora - 資產列表   info

總市值  :  

11,928,849

現金  :  

8,006,349 (67.1%)

持有股票之總市值  :  

3,922,500 (32.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

華新(1605)

356,000

712,500

橘子(6180)

1,177,500

3,210,000

Haruka Sora - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

環天科(3499)

10

15.1

2015.08.10 09:04

賣出

美克能(4703)

10

6.6

2015.08.10 09:05

買進

橘子(6180)

50

40.65

2015.07.16 10:25

買進

環天科(3499)

10

20

2015.07.13 09:04

買進

美克能(4703)

10

17.15

2015.07.13 09:21

買進

華新(1605)

50

7.13

2015.07.13 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.06.24

2019.06.24

橘子(6180)

50000

310000

50000

2019.06.18

2019.06.18

華新(1605)

50000

60000

50000

2018.08.27

2018.08.27

橘子(6180)

50000

24950

50000

2018.06.15

2018.06.15

華新(1605)

50000

50000

50000

2016.10.18

2016.10.18

華新(1605)

50000

10550

50000

2016.08.04

2016.08.04

橘子(6180)

50000

60000

50000

2015.09.01

2015.09.01

橘子(6180)

50000

35000

50000