Saul Zheng

傳送訊息給 Saul Zheng

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

Saul Zheng - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.4%

六個月投資報酬率

0.3%

一年投資報酬率

-1%

夏普比率

-1.1

Saul Zheng - 資產列表   info

總市值  :  

9,807,854

現金  :  

8,976,737 (91.5%)

持有股票之總市值  :  

831,117 (8.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

中環(2323)

113,406

269,407

茂矽(2342)

155,210

273,710

宏達電(2498)

-474,000

288,000

Saul Zheng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

中環(2323)

50

3.12

2015.12.10 09:01

買進

茂矽(2342)

8

2.37

2015.12.10 09:31

買進

茂矽(2342)

5

2.37

2015.12.10 10:31

買進

茂矽(2342)

5

2.37

2015.12.10 11:04

買進

茂矽(2342)

25

2.37

2015.12.10 11:32

買進

茂矽(2342)

7

2.37

2015.12.10 12:00

買進

宏達電(2498)

10

76.2

2015.12.10 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.17

2020.07.17

中環(2323)

33550

6710

33550

2019.09.30

2019.09.30

中環(2323)

50000

0

33550

2019.09.23

2019.09.23

茂矽(2342)

10100

2727

10100

2019.08.19

2019.08.19

宏達電(2498)

10000

3800

10000

2017.10.06

2017.10.06

茂矽(2342)

50000

0

10100