Cai Wang Cheng

傳送訊息給 Cai Wang Cheng

分享這個頁面

Cai Wang Cheng - 歷史績效

單月投資報酬率

0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.2%

六個月投資報酬率

0.9%

一年投資報酬率

-0.1%

夏普比率

-0.1


投資概要

持有 浩鼎(4174) 1張,

賠了 421,000 (總市值的-4.2%). 收盤價182 , 成本價603.

2016年04月, 賣出 大立光(3008) 1張,

賺得 425,000 (總市值的4.3%).

成交價2405 ,

成本價1980.

Cai Wang Cheng - 資產列表   info

總市值  :  

9,981,898

現金  :  

9,152,288 (91.7%)

持有股票之總市值  :  

829,610 (8.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台達電(2308)

16,000

160,000

華碩(2357)

-66,000

473,000

昱晶(3514)

-19,850

12,500

綠能(3519)

-22,240

410

旭曜(3545)

-4,700

25,700

浩鼎(4174)

-445,000

158,000

Cai Wang Cheng - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

大立光(3008)

1

2405

2016.04.18 09:06

買進

華碩(2357)

1

269.5

2016.01.14 11:32

買進

華碩(2357)

1

269.5

2016.01.14 11:32

買進

台達電(2308)

1

144

2016.01.14 11:28

買進

浩鼎(4174)

1

603

2016.01.14 11:25

買進

綠能(3519)

1

22.65

2016.01.12 09:03

買進

大立光(3008)

1

1980

2016.01.12 09:02

買進

昱晶(3514)

1

32.35

2016.01.12 09:03

買進

旭曜(3545)

1

30.4

2016.01.12 09:03

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.07.23

2018.07.23

旭曜(3545)

1000

512

1000

2018.07.03

2018.07.03

華碩(2357)

2000

30000

2000

2018.07.02

2018.07.02

台達電(2308)

1000

5000

1000

2017.08.17

2017.08.17

旭曜(3545)

1000

659

1000

2017.08.08

2017.08.08

華碩(2357)

2000

34000

2000

2016.09.01

2016.09.01

旭曜(3545)

1000

732

1000

2016.08.05

2016.08.05

華碩(2357)

2000

30000

2000

2016.07.07

2016.07.07

台達電(2308)

1000

5000

1000