Huang Bin

傳送訊息給 Huang Bin

被會員查詢次數: 4

分享這個頁面

Huang Bin - 歷史績效

單月投資報酬率

9.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

16.2%

六個月投資報酬率

8.5%

一年投資報酬率

29.5%

夏普比率

4.4


投資概要

持有 聯發科(2454) 20張,

賺得 570,000 (總市值的3.5%). 收盤價229.5 , 成本價201.

Huang Bin - 資產列表   info

總市值  :  

16,374,400

現金  :  

6,044,400 (36.9%)

持有股票之總市值  :  

10,330,000 (63.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

臺鹽(1737)

-24,000

630,000

聯發科(2454)

5,680,000

9,700,000

Huang Bin - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

臺鹽(1737)

20

32.7

2016.01.18 09:01

買進

聯發科(2454)

20

201

2016.01.18 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.20

2019.08.20

臺鹽(1737)

20000

36000

20000

2019.07.08

2019.07.08

聯發科(2454)

20000

180000

20000

2018.08.16

2018.08.16

臺鹽(1737)

20000

30000

20000

2018.07.09

2018.07.09

聯發科(2454)

20000

200000

20000

2017.08.17

2017.08.17

臺鹽(1737)

20000

30000

20000

2016.08.17

2016.08.17

臺鹽(1737)

20000

22400

20000

2016.07.15

2016.07.15

聯發科(2454)

20000

220000

20000