Jedy Chen

傳送訊息給 Jedy Chen

被會員查詢次數: 6

分享這個頁面

Jedy Chen - 歷史績效

單月投資報酬率

0.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.6%

六個月投資報酬率

-0.9%

一年投資報酬率

-1.2%

夏普比率

-4.4

Jedy Chen - 資產列表   info

總市值  :  

9,501,850

現金  :  

9,007,510 (94.8%)

持有股票之總市值  :  

494,340 (5.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

正新(2105)

-35,800

32,800

F-立凱(5227)

-26,400

10,400

先豐(5349)

-521,000

443,000

有益(9962)

-1,560

8,140

Jedy Chen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

先豐(5349)

20

48.2

2016.04.20 09:05

買進

有益(9962)

1

9.7

2016.04.20 09:06

買進

F-立凱(5227)

1

36.8

2016.04.20 09:05

買進

正新(2105)

1

68.6

2016.04.19 10:12

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.22

2019.07.22

正新(2105)

1000

1100

1000

2019.07.01

2019.07.01

有益(9962)

1000

900

1000

2018.07.13

2018.07.13

正新(2105)

1000

1800

1000

2018.07.11

2018.07.11

有益(9962)

1000

650

1000

2017.07.25

2017.07.25

正新(2105)

1000

3000

1000

2017.07.13

2017.07.21

先豐(5349)

20000

24780

20000

2016.07.21

2016.07.21

正新(2105)

1000

3000

1000

2016.07.18

2016.07.18

先豐(5349)

20000

51380

20000