burger47886

傳送訊息給 burger47886

分享這個頁面

burger47886 - 歷史績效

單月投資報酬率

4.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

14.2%

六個月投資報酬率

11.1%

一年投資報酬率

5.1%

夏普比率

0.6


投資概要

持有 矽品(2325) 100張,

賺得 345,000 (總市值的3.3%). 收盤價47.9 , 成本價44.4.

持有 錩泰(1541) 66張,

賺得 589,400 (總市值的5.6%). 收盤價62.2 , 成本價53.3.

burger47886 - 資產列表   info

總市值  :  

10,466,392

現金  :  

1,337,992 (12.8%)

持有股票之總市值  :  

9,128,400 (87.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

錩泰(1541)

-1,047,400

2,468,400

矽品(2325)

660,000

5,100,000

凌巨(8105)

-260,000

1,560,000

burger47886 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

凌巨(8105)

100

18.2

2016.05.09 09:09

買進

錩泰(1541)

4

53.8

2016.05.09 09:00

買進

錩泰(1541)

4

53.5

2016.05.09 09:10

買進

錩泰(1541)

8

53.7

2016.05.09 09:20

買進

錩泰(1541)

8

53.5

2016.05.09 09:30

買進

錩泰(1541)

33

53.2

2016.05.09 09:40

買進

錩泰(1541)

9

52.6

2016.05.09 10:10

買進

矽品(2325)

100

44.4

2016.05.09 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2018.09.21

2018.09.21

凌巨(8105)

100000

20000

100000

2018.08.24

2018.08.24

錩泰(1541)

66000

99000

66000

2017.08.24

2017.08.24

錩泰(1541)

66000

217800

66000

2017.08.02

2017.08.02

矽品(2325)

100000

175000

100000

2016.08.25

2016.08.25

錩泰(1541)

66000

211992

66000

2016.07.21

2016.07.21

凌巨(8105)

100000

10000

100000

2016.06.23

2016.06.23

矽品(2325)

100000

380000

100000