andy lin(yu-yi)

傳送訊息給 andy lin(yu-yi)

被會員查詢次數: 30

分享這個頁面

andy lin(yu-yi) - 歷史績效

單月投資報酬率

-3.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

13%

六個月投資報酬率

37.2%

一年投資報酬率

54.3%

夏普比率

4.5


投資概要

持有 友達(2409) 200張,

賠了 570,000 (總市值的-2.9%). 收盤價9.3 , 成本價12.2.

持有 宏捷科(8086) 50張,

賠了 680,000 (總市值的-3.5%). 收盤價43.8 , 成本價57.4.

持有 聯發科(2454) 20張,

賺得 1,840,000 (總市值的9.4%). 收盤價311 , 成本價219.

2017年03月, 賣出 精測(6510) 5張,

賺得 1,675,000 (總市值的8.5%).

成交價1345 ,

成本價1010.

2017年03月, 賣出 可成(2474) 20張,

賺得 900,000 (總市值的4.6%).

成交價259.5 ,

成本價214.5.

andy lin(yu-yi) - 資產列表   info

總市值  :  

19,613,755

現金  :  

2,201,755 (11.2%)

持有股票之總市值  :  

17,412,000 (88.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

友達(2409)

-788,000

1,642,000

聯發科(2454)

3,920,000

8,300,000

久元(6261)

-97,500

2,195,000

宏捷科(8086)

2,405,000

5,275,000

andy lin(yu-yi) - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

友達(2409)

100

12.15

2017.03.09 11:31

買進

友達(2409)

100

12.15

2017.03.09 11:31

買進

聯發科(2454)

20

219

2017.03.09 11:12

買進

久元(6261)

50

45.85

2017.03.09 10:55

買進

宏捷科(8086)

50

57.4

2017.03.09 10:55

賣出

精測(6510)

5

1345

2017.03.07 10:39

賣出

可成(2474)

20

259.5

2017.03.07 10:23

買進

精測(6510)

5

1010

2016.08.15 09:08

買進

可成(2474)

20

214.5

2016.08.15 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.29

2019.08.29

久元(6261)

50000

150000

50000

2019.07.11

2019.07.11

友達(2409)

200000

100000

200000

2019.07.08

2019.07.08

聯發科(2454)

20000

180000

20000

2019.06.25

2019.06.25

宏捷科(8086)

50000

75000

50000

2018.08.24

2018.08.24

久元(6261)

50000

205000

50000

2018.07.12

2018.07.12

友達(2409)

200000

300000

200000

2018.07.09

2018.07.09

聯發科(2454)

20000

200000

20000

2018.06.26

2018.06.26

宏捷科(8086)

50000

70000

50000

2017.09.05

2017.09.05

久元(6261)

50000

155000

50000

2016.09.08

2016.09.08

可成(2474)

20000

200000

20000