Yoyan Chang

傳送訊息給 Yoyan Chang

分享這個頁面

Yoyan Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.4%

更多資訊

三個月投資報酬率

1.6%

六個月投資報酬率

0.6%

一年投資報酬率

0.3%

夏普比率

2.3


投資概要

持有 友威科(3580) 20張,

賺得 314,000 (總市值的2.9%). 收盤價34.9 , 成本價19.2.

Yoyan Chang - 資產列表   info

總市值  :  

10,721,900

現金  :  

9,235,400 (86.1%)

持有股票之總市值  :  

1,486,500 (13.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

130,500

488,500

大同(2371)

281,400

433,000

友威科(3580)

181,000

565,000

Yoyan Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

友威科(3580)

20

19.2

2016.10.07 09:03

買進

台灣50(0050)

5

71.6

2016.10.07 09:00

買進

大同(2371)

20

7.58

2016.10.07 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.22

2019.07.22

友威科(3580)

20000

42000

20000

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

5000

3500

5000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

5000

11500

5000

2018.08.21

2018.08.21

友威科(3580)

20000

60000

20000

2018.07.23

2018.07.23

台灣50(0050)

5000

3500

5000

2017.02.08

2017.02.08

台灣50(0050)

5000

8500

5000