chi zhang(al)

傳送訊息給 chi zhang(al)

被會員查詢次數: 8

分享這個頁面

chi zhang(al) - 歷史績效

單月投資報酬率

1.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.4%

六個月投資報酬率

1.5%

一年投資報酬率

-0.6%

夏普比率

2.6


投資概要

持有 新產(2850) 200張,

賺得 550,000 (總市值的4.1%). 收盤價28.8 , 成本價26.1.

chi zhang(al) - 資產列表   info

總市值  :  

13,425,536

現金  :  

6,215,536 (46.3%)

持有股票之總市值  :  

7,210,000 (53.7%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

新產(2850)

2,000,000

7,210,000

chi zhang(al) - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

新產(2850)

100

26.05

2016.11.29 11:25

買進

新產(2850)

100

26.05

2016.11.29 11:25

賣出

環瑞醫(4198)

100

29.4

2016.11.29 10:19

賣出

華星光(4979)

50

32.15

2016.11.29 10:21

賣出

華星光(4979)

50

32.15

2016.11.29 10:21

買進

華星光(4979)

100

32.8

2016.11.28 09:06

買進

環瑞醫(4198)

100

26.85

2016.11.28 09:06

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.30

2020.07.30

新產(2850)

200000

360000

200000

2019.07.02

2019.07.02

新產(2850)

200000

530000

200000

2018.07.05

2018.07.05

新產(2850)

200000

364000

200000