Zhao Zhao

傳送訊息給 Zhao Zhao

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

Zhao Zhao - 歷史績效

單月投資報酬率

1.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.6%

六個月投資報酬率

1.9%

一年投資報酬率

0.2%

夏普比率

2.8

Zhao Zhao - 資產列表   info

總市值  :  

10,233,233

現金  :  

8,964,433 (87.6%)

持有股票之總市值  :  

1,268,800 (12.4%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

鴻海(2317)

-161,200

252,800

台積電(2330)

184,000

1,016,000

Zhao Zhao - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

台積電(2330)

1

209

2017.06.28 09:02

賣出

鴻海(2317)

1

120

2017.06.28 09:01

買進

台積電(2330)

5

208

2017.06.16 10:36

買進

鴻海(2317)

5

103.5

2017.06.16 10:36

賣出

大立(4716)

5

22.5

2017.05.08 09:06

賣出

科嶠(4542)

2

27.6

2017.05.08 10:07

賣出

中環(2323)

10

3.73

2017.05.08 09:02

賣出

鴻海(2317)

5

101

2017.05.08 09:01

買進

大立(4716)

5

20.25

2017.03.10 09:07

買進

鴻海(2317)

5

88.9

2017.03.10 09:01

買進

科嶠(4542)

2

26.7

2017.03.06 09:10

買進

中環(2323)

10

4.08

2017.03.06 09:04

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

4000

32000

4000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

4000

8000

3200

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

4000

8000

4000

2018.06.25

2018.06.25

台積電(2330)

4000

32000

4000

2017.06.26

2017.08.18

台積電(2330)

4000

28000

4000

2017.07.13

2017.07.29

鴻海(2317)

4000

18000

4000