Guo-Qing Chang

傳送訊息給 Guo-Qing Chang

分享這個頁面

Guo-Qing Chang - 歷史績效

單月投資報酬率

-1.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

3.5%

六個月投資報酬率

-0.5%

一年投資報酬率

4.1%

夏普比率

-0


投資概要

持有 南茂(8150) 100張,

賺得 635,000 (總市值的6.4%). 收盤價33.3 , 成本價26.9.

Guo-Qing Chang - 資產列表   info

總市值  :  

9,989,650

現金  :  

4,298,150 (43%)

持有股票之總市值  :  

5,691,500 (57%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

川湖(2059)

-475,000

1,635,000

佰鴻(3031)

-325,000

1,345,000

南茂(8150)

21,497

2,711,500

Guo-Qing Chang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

佰鴻(3031)

100

16.7

2017.03.20 09:12

買進

川湖(2059)

5

422

2017.03.20 09:03

買進

南茂(8150)

100

26.9

2017.03.20 09:20

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.01

2020.07.01

南茂(8150)

85000

153000

85000

2020.06.30

2020.06.30

佰鴻(3031)

100000

82300

100000

2019.08.27

2019.08.27

川湖(2059)

5000

47500

5000

2019.08.07

2019.08.07

南茂(8150)

85000

102000

85000

2019.07.09

2019.07.09

佰鴻(3031)

100000

52000

100000

2018.10.26

2018.10.26

南茂(8150)

100000

150100

85000

2018.10.18

2018.10.18

南茂(8150)

100000

30000

100000

2018.08.29

2018.08.29

川湖(2059)

5000

25000

5000

2018.06.27

2018.06.27

佰鴻(3031)

100000

85000

100000

2017.08.29

2017.08.29

川湖(2059)

5000

41250

5000