Long Fisher

傳送訊息給 Long Fisher

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

Long Fisher - 歷史績效

單月投資報酬率

2.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

11.5%

六個月投資報酬率

3.6%

一年投資報酬率

0.2%

夏普比率

-1.9

Long Fisher - 資產列表   info

總市值  :  

8,924,093

現金  :  

4,433,650 (49.7%)

持有股票之總市值  :  

4,490,443 (50.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

元大S&P原油正2(00672L)

-48,850

8,650

瑞利(1512)

-830,000

455,000

中環(2323)

123,393

525,393

陽明(2609)

-620,000

640,000

晟鈦(3229)

-144,205

102,000

新鉅科(3630)

26,100

153,900

智冠(5478)

612,000

2,290,000

勁永(6145)

-379,500

315,500

Long Fisher - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

瑞利(1512)

100

12.85

2017.07.03 09:45

買進

智冠(5478)

20

83.9

2017.06.28 09:05

賣出

晟鈦(3229)

100

25

2017.06.28 09:04

賣出

鴻海(2317)

5

120

2017.06.28 09:01

買進

晟鈦(3229)

95

24.5

2017.06.23 09:03

買進

晟鈦(3229)

5

23.95

2017.06.23 09:12

買進

陽明(2609)

100

12.6

2017.06.22 12:26

買進

晟鈦(3229)

10

26.1

2017.06.22 09:06

買進

中環(2323)

100

4.02

2017.06.22 09:00

買進

勁永(6145)

50

13.9

2017.06.22 09:04

買進

新鉅科(3630)

3

42.6

2017.06.21 09:03

買進

鴻海(2317)

5

113.5

2017.06.21 09:01

買進

元大S&P原油正2(00672L)

5

11.5

2017.06.21 09:00

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.09.30

2019.09.30

中環(2323)

100000

0

67100

2019.08.28

2019.08.28

智冠(5478)

20000

44000

20000

2018.08.29

2018.08.29

智冠(5478)

20000

40000

20000

2017.10.05

2017.10.05

智冠(5478)

20000

40000

20000