Wei Chen

傳送訊息給 Wei Chen

分享這個頁面

Wei Chen - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

12.4

Wei Chen - 資產列表   info

總市值  :  

10,000,413

現金  :  

10,000,413 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

Wei Chen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

友達(2409)

1

12.1

2017.08.07 09:04

賣出

明基材料(8215)

1

17.05

2017.08.03 09:11

買進

友達(2409)

1

12.15

2017.07.25 09:02

買進

明基材料(8215)

1

16.5

2017.07.25 09:05