Leon Hsiao

傳送訊息給 Leon Hsiao

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

Leon Hsiao - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

-0.6%

六個月投資報酬率

0.3%

一年投資報酬率

0.2%

夏普比率

-0.9

Leon Hsiao - 資產列表   info

總市值  :  

9,967,700

現金  :  

9,284,600 (93.1%)

持有股票之總市值  :  

683,100 (6.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

佳世達(2352)

-55,500

595,500

群創(3481)

-51,400

87,600

Leon Hsiao - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

群創(3481)

10

13.9

2017.10.12 13:14

買進

佳世達(2352)

10

21.7

2017.10.12 13:13

買進

佳世達(2352)

10

21.7

2017.10.12 13:13

買進

佳世達(2352)

10

21.7

2017.10.12 13:13

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.24

2019.07.24

佳世達(2352)

30000

25500

30000

2019.07.12

2019.07.12

群創(3481)

10000

600

10000

2018.08.02

2018.08.02

佳世達(2352)

30000

40500

30000

2018.07.11

2018.07.11

群創(3481)

10000

8000

10000