Leon Hsiao

傳送訊息給 Leon Hsiao

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

Leon Hsiao - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.6%

六個月投資報酬率

1.5%

一年投資報酬率

-0.6%

夏普比率

-0.9

Leon Hsiao - 資產列表   info

總市值  :  

9,950,100

現金  :  

9,308,100 (93.5%)

持有股票之總市值  :  

642,000 (6.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

佳世達(2352)

-102,000

549,000

群創(3481)

-46,000

93,000

Leon Hsiao - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

群創(3481)

10

13.9

2017.10.12 13:14

買進

佳世達(2352)

10

21.7

2017.10.12 13:13

買進

佳世達(2352)

10

21.7

2017.10.12 13:13

買進

佳世達(2352)

10

21.7

2017.10.12 13:13

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.23

2020.07.23

佳世達(2352)

30000

22500

30000

2020.07.17

2020.07.17

群創(3481)

10000

1000

10000

2019.07.24

2019.07.24

佳世達(2352)

30000

25500

30000

2019.07.12

2019.07.12

群創(3481)

10000

600

10000

2018.08.02

2018.08.02

佳世達(2352)

30000

40500

30000

2018.07.11

2018.07.11

群創(3481)

10000

8000

10000