Hsiao-jung Chang-liao

傳送訊息給 Hsiao-jung Chang-liao

分享這個頁面

Hsiao-jung Chang-liao - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.6%

六個月投資報酬率

0.4%

一年投資報酬率

1.4%

夏普比率

2.8

Hsiao-jung Chang-liao - 資產列表   info

總市值  :  

10,312,138

現金  :  

8,842,230 (85.7%)

持有股票之總市值  :  

1,469,908 (14.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

聯華(1229)

158,658

550,658

黑松(1234)

6,750

164,250

一零四(3130)

-65,000

755,000

Hsiao-jung Chang-liao - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

一零四(3130)

3

164

2018.01.08 09:57

買進

一零四(3130)

2

164

2018.01.08 12:04

買進

聯華(1229)

10

39.2

2018.01.08 09:00

買進

黑松(1234)

1

31.5

2018.01.08 09:00

買進

黑松(1234)

2

31.5

2018.01.08 09:15

買進

黑松(1234)

2

31.5

2018.01.08 09:35

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.08.12

2020.08.12

聯華(1229)

11550

18480

13398

2020.07.16

2020.07.16

黑松(1234)

5000

8500

5000

2020.07.07

2020.07.07

一零四(3130)

5000

43100

5000

2019.08.29

2019.08.29

聯華(1229)

11000

17600

11550

2019.07.25

2019.07.25

黑松(1234)

5000

8000

5000

2019.07.08

2019.07.08

一零四(3130)

5000

42550

5000

2018.08.27

2018.08.27

聯華(1229)

10000

18000

11000

2018.07.25

2018.07.25

黑松(1234)

5000

7500

5000

2018.07.11

2018.07.11

一零四(3130)

5000

48000

5000