usain chiu chiu

傳送訊息給 usain chiu chiu

分享這個頁面

usain chiu chiu - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

-4.1%

六個月投資報酬率

-1.6%

一年投資報酬率

-1.3%

夏普比率

-2.2


投資概要

持有 泰谷(3339) 50張,

賠了 325,500 (總市值的-3.8%). 收盤價8.4 , 成本價14.9.

持有 青雲(5386) 20張,

賺得 422,000 (總市值的4.9%). 收盤價73.5 , 成本價52.4.

usain chiu chiu - 資產列表   info

總市值  :  

8,591,710

現金  :  

2,835,960 (33%)

持有股票之總市值  :  

5,755,750 (67%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

S&P反1(00648R)

-158,500

534,500

國泰美國道瓊反1(00669R)

-145,000

556,500

富邦VIX(00677U)

-629,000

245,000

直得(1597)

687

660,688

佳大(2033)

-177,000

182,000

海光(2038)

-215,500

359,500

泰谷(3339)

-534,500

210,500

嘉威(3557)

411,000

783,000

光頡(3624)

-24,500

305,000

青雲(5386)

-221,437

826,563

矽格(6257)

5,500

374,500

世紀鋼(9958)

168,000

718,000

usain chiu chiu - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

富邦VIX(00677U)

50

8.74

2018.02.07 11:35

買進

國泰美國道瓊反1(00669R)

50

14.03

2018.02.07 11:35

買進

S&P反1(00648R)

50

13.86

2018.02.07 11:35

買進

富邦VIX(00677U)

50

8.74

2018.02.07 11:35

買進

光頡(3624)

10

32.95

2018.02.07 10:28

買進

佳大(2033)

20

17.95

2018.02.07 10:10

買進

泰谷(3339)

50

14.9

2018.02.07 09:56

買進

青雲(5386)

20

52.4

2018.02.07 10:04

買進

海光(2038)

50

11.5

2018.02.07 09:55

買進

矽格(6257)

10

36.9

2018.02.07 10:05

買進

直得(1597)

5

132

2018.02.07 09:55

買進

嘉威(3557)

20

18.6

2018.02.07 10:03

買進

世紀鋼(9958)

10

55

2018.02.07 10:05

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.01.20

2020.01.20

嘉威(3557)

20000

0

15660

2019.09.18

2019.09.18

世紀鋼(9958)

10000

3000

10000

2019.08.26

2019.08.26

直得(1597)

6250

6250

6875

2019.08.01

2019.08.01

佳大(2033)

20000

4000

20000

2019.07.29

2019.07.29

光頡(3624)

10000

12000

10000

2019.07.18

2019.07.18

青雲(5386)

23000

11500

26450

2019.07.15

2019.07.15

矽格(6257)

10000

20600

10000

2018.08.09

2018.08.09

世紀鋼(9958)

10000

3000

10000

2018.07.30

2018.07.30

直得(1597)

5000

5000

6250

2018.07.25

2018.07.25

青雲(5386)

20000

20000

23000

2018.07.25

2018.07.25

佳大(2033)

20000

4000

20000

2018.07.16

2018.07.16

光頡(3624)

10000

5000

10000

2018.07.09

2018.07.09

矽格(6257)

10000

17610

10000