ZANECHEN

傳送訊息給 ZANECHEN

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

ZANECHEN - 歷史績效

單月投資報酬率

11%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.6%

六個月投資報酬率

34.7%

一年投資報酬率

34%

夏普比率

1.7


投資概要

持有 嘉晶(3016) 40張,

賠了 1,204,000 (總市值的-8.7%). 收盤價36.3 , 成本價66.4.

持有 聯發科(2454) 10張,

賠了 505,000 (總市值的-3.6%). 收盤價220 , 成本價270.5.

持有 旺宏(2337) 102張,

賠了 2,482,900 (總市值的-17.9%). 收盤價18.6 , 成本價42.9.

ZANECHEN - 資產列表   info

總市值  :  

13,855,768

現金  :  

665,368 (4.8%)

持有股票之總市值  :  

13,190,400 (95.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

旺宏(2337)

-1,009,004

3,366,000

聯發科(2454)

4,145,000

6,850,000

嘉晶(3016)

-162,000

2,492,000

大田(8924)

253,200

482,400

ZANECHEN - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

大田(8924)

3

28.65

2018.08.08 09:04

買進

大田(8924)

5

28.65

2018.08.08 09:04

買進

嘉晶(3016)

20

64.7

2018.08.03 09:03

買進

嘉晶(3016)

20

68

2018.08.02 09:02

買進

聯發科(2454)

10

270.5

2018.07.27 11:28

買進

旺宏(2337)

100

43.75

2018.07.27 11:18

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.24

2020.07.24

旺宏(2337)

102000

121278

102000

2020.07.10

2020.07.10

嘉晶(3016)

40000

9880

40000

2020.07.06

2020.07.06

聯發科(2454)

10000

105010

10000

2020.05.27

2020.05.27

大田(8924)

8000

30400

8000

2019.08.09

2019.08.09

旺宏(2337)

102000

122400

102000

2019.07.08

2019.07.08

聯發科(2454)

10000

90000

10000

2019.07.03

2019.07.03

嘉晶(3016)

40000

40000

40000

2019.06.24

2019.06.24

大田(8924)

8000

9600

8000

2018.08.24

2018.08.24

旺宏(2337)

100000

100000

102000