Onew Wang

傳送訊息給 Onew Wang

分享這個頁面

Onew Wang - 歷史績效

單月投資報酬率

-1.8%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

-1.6%

一年投資報酬率

1.6%

夏普比率

-2.4


投資概要

持有 統一超(2912) 20張,

賠了 560,000 (總市值的-6%). 收盤價313 , 成本價341.

Onew Wang - 資產列表   info

總市值  :  

9,255,860

現金  :  

2,761,800 (29.8%)

持有股票之總市值  :  

6,494,060 (70.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

1,000

173,600

中鋼構(2013)

-49,000

245,500

鴻海(2317)

-29,040

124,960

統一超(2912)

-870,000

5,950,000

Onew Wang - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

統一超(2912)

20

341

2018.09.12 09:02

買進

中鋼構(2013)

10

29.45

2018.09.12 09:00

買進

台灣50(0050)

2

86.3

2018.09.10 09:12

買進

鴻海(2317)

2

77

2018.09.10 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.01.31

2020.01.31

台灣50(0050)

2000

5800

2000

2019.07.31

2019.07.31

統一超(2912)

20000

176000

20000

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

1600

6400

1600

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

2000

1400

2000

2019.07.18

2019.07.18

中鋼構(2013)

10000

4700

10000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

2000

4600

2000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

2000

4000

1600