swiftdora

傳送訊息給 swiftdora

分享這個頁面

swiftdora - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

1.2%

六個月投資報酬率

3.1%

一年投資報酬率

3.5%

夏普比率

2.9

swiftdora - 資產列表   info

總市值  :  

10,453,129

現金  :  

9,206,079 (88.1%)

持有股票之總市值  :  

1,247,050 (11.9%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

中鋼(2002)

-1,850

23,200

台積電(2330)

271,500

975,000

華新科(2492)

109,000

239,500

驊宏資(6148)

1,434

9,350

swiftdora - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台積電(2330)

1

222.5

2018.10.29 09:01

買進

華新科(2492)

1

130.5

2018.10.25 12:50

買進

台積電(2330)

2

240.5

2018.10.17 09:50

賣出

台積電(2330)

2

241.5

2018.10.17 09:01

買進

台積電(2330)

1

232

2018.10.15 12:58

買進

台積電(2330)

1

232

2018.10.15 12:58

賣出

驊宏資(6148)

2

7.73

2018.10.15 09:14

賣出

驊宏資(6148)

2

7.98

2018.10.15 09:38

買進

驊宏資(6148)

1

7.8

2018.10.12 09:12

買進

驊宏資(6148)

1

7.91

2018.10.12 09:21

買進

驊宏資(6148)

2

7.93

2018.10.12 10:25

買進

驊宏資(6148)

1

8.01

2018.10.12 10:33

買進

中鋼(2002)

1

25.05

2018.10.11 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

3000

7500

3000

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

3000

6000

3000

2019.08.08

2019.08.08

華新科(2492)

1000

16332

1000

2019.07.25

2019.07.25

中鋼(2002)

1000

1000

1000

2019.07.05

2019.07.05

驊宏資(6148)

1000

1000

1000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

3000

24000

3000