wenwen

傳送訊息給 wenwen

分享這個頁面

wenwen - 歷史績效

單月投資報酬率

0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.2%

六個月投資報酬率

0.3%

夏普比率

4.1

wenwen - 資產列表   info

總市值  :  

10,034,488

現金  :  

9,850,548 (98.2%)

持有股票之總市值  :  

183,940 (1.8%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

16,800

92,300

仁寶(2324)

1,100

18,550

聯強(2347)

2,200

37,550

緯創(3231)

9,800

28,650

群創(3481)

-3,160

6,890

wenwen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台灣50(0050)

1

75.5

2018.12.18 09:00

買進

群創(3481)

1

10.05

2018.12.18 09:02

買進

聯強(2347)

1

35.35

2018.12.18 09:00

買進

緯創(3231)

1

18.85

2018.12.18 09:02

買進

仁寶(2324)

1

17.45

2018.12.18 09:00

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.08.23

2019.08.23

聯強(2347)

1000

2000

1000

2019.07.22

2019.07.22

緯創(3231)

1000

1488

1000

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

1000

700

1000

2019.07.15

2019.07.15

仁寶(2324)

1000

1200

1000

2019.07.12

2019.07.12

群創(3481)

1000

60

1000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

1000

2300

1000