wenwen

傳送訊息給 wenwen

分享這個頁面

wenwen - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

夏普比率

1.9

wenwen - 資產列表   info

總市值  :  

10,006,910

現金  :  

9,845,100 (98.4%)

持有股票之總市值  :  

161,810 (1.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

0

75,500

仁寶(2324)

850

18,300

聯強(2347)

1,700

37,050

緯創(3231)

2,300

21,150

群創(3481)

-240

9,810

wenwen - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台灣50(0050)

1

75.5

2018.12.18 09:00

買進

群創(3481)

1

10.05

2018.12.18 09:02

買進

聯強(2347)

1

35.35

2018.12.18 09:00

買進

緯創(3231)

1

18.85

2018.12.18 09:02

買進

仁寶(2324)

1

17.45

2018.12.18 09:00

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

1000

2300

1000