SallyLiu

傳送訊息給 SallyLiu

分享這個頁面

SallyLiu - 歷史績效

單月投資報酬率

-6.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

-16.6%

六個月投資報酬率

-10.2%

夏普比率

0.1


投資概要

持有 昇達科(3491) 21張,

賺得 549,801 (總市值的5.5%). 收盤價111.5 , 成本價85.6.

SallyLiu - 資產列表   info

總市值  :  

10,076,956

現金  :  

2,958,500 (29.4%)

持有股票之總市值  :  

7,118,456 (70.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台積電(2330)

480,000

2,795,000

漢翔(2634)

-205,000

1,385,000

F-淘帝(2929)

-217,664

1,452,336

昇達科(3491)

-327,879

1,486,120

SallyLiu - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

昇達科(3491)

10

90.7

2019.05.29 09:02

買進

昇達科(3491)

10

90.7

2019.05.29 09:02

買進

F-淘帝(2929)

10

83.5

2019.05.29 09:01

買進

F-淘帝(2929)

10

83.5

2019.05.29 09:06

買進

漢翔(2634)

21

31.8

2019.05.28 09:01

買進

漢翔(2634)

10

31.8

2019.05.28 09:06

買進

漢翔(2634)

19

31.8

2019.05.28 09:10

買進

台積電(2330)

10

231.5

2019.05.28 09:01

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.03.19

2020.03.19

台積電(2330)

10000

25000

10000

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

10000

25000

10000

2019.11.28

2019.11.28

F-淘帝(2929)

20000

62560

22980

2019.09.19

2019.09.19

台積電(2330)

10000

20000

10000

2019.08.09

2019.08.09

昇達科(3491)

20000

67940

21200

2019.07.09

2019.07.09

漢翔(2634)

50000

67000

50000

2019.06.24

2019.06.24

台積電(2330)

10000

80000

10000