wstklinef2

傳送訊息給 wstklinef2

分享這個頁面

wstklinef2 - 歷史績效

單月投資報酬率

6.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

46.7%

六個月投資報酬率

18.7%

夏普比率

2.9


投資概要

持有 台表科(6278) 20張,

賺得 498,000 (總市值的3.7%). 收盤價96.8 , 成本價71.9.

wstklinef2 - 資產列表   info

總市值  :  

13,477,000

現金  :  

496,500 (3.7%)

持有股票之總市值  :  

12,980,500 (96.3%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

旺宏(2337)

21,500

311,000

佳能(2374)

-37,000

131,500

台光電(2383)

880,000

3,120,000

健鼎(3044)

78,000

708,000

國光生(4142)

1,066,000

1,550,000

瑞儀(6176)

-330,000

4,380,000

台表科(6278)

1,342,000

2,780,000

wstklinef2 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

健鼎(3044)

2

105

2019.07.19 11:56

買進

健鼎(3044)

2

105

2019.07.19 11:56

買進

健鼎(3044)

2

105

2019.07.19 11:56

買進

旺宏(2337)

10

28.95

2019.07.19 11:56

買進

佳能(2374)

10

16.85

2019.07.19 11:56

買進

瑞儀(6176)

10

117

2019.07.19 10:59

買進

瑞儀(6176)

10

117

2019.07.19 10:59

買進

瑞儀(6176)

20

118.5

2019.07.19 09:05

買進

國光生(4142)

20

24.2

2019.07.19 09:01

買進

台光電(2383)

20

112

2019.07.19 09:00

買進

台表科(6278)

20

71.9

2019.07.19 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.07

2020.07.07

健鼎(3044)

6000

43500

6000

2020.07.07

2020.07.07

瑞儀(6176)

40000

320000

40000

2019.08.29

2019.08.29

台光電(2383)

20000

76000

20000

2019.08.19

2019.08.19

佳能(2374)

10000

5000

10000

2019.08.09

2019.08.09

旺宏(2337)

10000

12000

10000