qeqc

傳送訊息給 qeqc

分享這個頁面

qeqc - 歷史績效

單月投資報酬率

16.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

8.4%

六個月投資報酬率

7.4%

夏普比率

1.5

qeqc - 資產列表   info

總市值  :  

11,259,150

現金  :  

4,837,150 (43%)

持有股票之總市值  :  

6,422,000 (57%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

群創(3481)

1,039,350

6,422,000

qeqc - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

群創(3481)

5

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

20

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

20

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

買進

群創(3481)

100

6.37

2020.06.02 11:10

賣出

昭輝(1339)

84

44.95

2020.06.02 11:08

賣出

昭輝(1339)

21

44.95

2020.06.02 11:16

賣出

昭輝(1339)

2

44.9

2020.06.02 11:28

賣出

昭輝(1339)

12

46.6

2020.03.06 09:16

賣出

昭輝(1339)

2

46.9

2020.03.06 09:28

賣出

昭輝(1339)

1

46.8

2020.03.06 09:46

賣出

昭輝(1339)

9

46.55

2020.03.06 10:02

賣出

昭輝(1339)

3

46.45

2020.03.06 10:14

賣出

昭輝(1339)

2

46.45

2020.03.06 10:22

賣出

昭輝(1339)

1

46.65

2020.03.06 10:34

賣出

昭輝(1339)

2

46.5

2020.03.06 11:06

賣出

昭輝(1339)

4

46.4

2020.03.06 11:26

賣出

昭輝(1339)

2

46.7

2020.03.06 11:50

賣出

昭輝(1339)

4

46.5

2020.03.06 12:12

賣出

昭輝(1339)

3

46.55

2020.03.06 12:28

賣出

昭輝(1339)

5

46.45

2020.03.06 12:36

賣出

昭輝(1339)

7

46.35

2020.03.06 12:44

賣出

昭輝(1339)

1

46.4

2020.03.06 12:52

賣出

昭輝(1339)

2

46.45

2020.03.06 13:04

賣出

昭輝(1339)

3

46.4

2020.03.06 13:16

賣出

昭輝(1339)

1

46.35

2020.03.06 13:24

賣出

滬深2X(00637L)

130

17.67

2020.03.06 09:15

買進

滬深2X(00637L)

10

18.82

2019.12.30 09:00

買進

滬深2X(00637L)

20

18.82

2019.12.30 09:00

買進

滬深2X(00637L)

100

18.82

2019.12.30 09:00

買進

昭輝(1339)

3

43.3

2019.10.04 09:42

買進

昭輝(1339)

10

43.3

2019.10.04 09:42

買進

昭輝(1339)

8

42.95

2019.10.04 09:34

買進

昭輝(1339)

5

43.15

2019.10.04 10:00

買進

昭輝(1339)

7

43.2

2019.10.04 10:26

買進

昭輝(1339)

5

42.8

2019.10.04 09:18

買進

昭輝(1339)

8

43.2

2019.10.04 09:50

買進

昭輝(1339)

5

43.15

2019.10.04 10:16

買進

昭輝(1339)

2

43.2

2019.10.04 10:38

買進

昭輝(1339)

5

43.2

2019.10.04 11:16

買進

昭輝(1339)

4

43.15

2019.10.04 11:40

買進

昭輝(1339)

9

43.2

2019.10.04 12:06

買進

昭輝(1339)

3

43.2

2019.10.04 12:30

買進

昭輝(1339)

3

43.4

2019.10.04 12:54

買進

昭輝(1339)

8

43.4

2019.10.04 13:22

買進

昭輝(1339)

7

42.75

2019.10.04 09:10

買進

昭輝(1339)

3

43.3

2019.10.04 09:42

買進

昭輝(1339)

7

43.15

2019.10.04 10:08

買進

昭輝(1339)

12

43.2

2019.10.04 10:26

買進

昭輝(1339)

6

43.2

2019.10.04 11:02

買進

昭輝(1339)

8

43.15

2019.10.04 11:28

買進

昭輝(1339)

2

43.15

2019.10.04 11:52

買進

昭輝(1339)

2

43.2

2019.10.04 12:18

買進

昭輝(1339)

26

43.3

2019.10.04 12:42

買進

昭輝(1339)

13

43.35

2019.10.04 13:08