1juscome

傳送訊息給 1juscome

分享這個頁面

1juscome - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

2%

六個月投資報酬率

-4.4%

夏普比率

1.4


投資概要

2020年07月, 賣出 兆豐金(2886) 344張,

賺得 674,250 (總市值的6.3%).

成交價31 ,

成本價29.

1juscome - 資產列表   info

總市值  :  

10,642,300

現金  :  

10,642,300 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

1juscome - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

兆豐金(2886)

59

31.25

2020.07.01 09:30

賣出

兆豐金(2886)

285

30.9

2020.06.30 12:21

買進

兆豐金(2886)

4

29

2019.10.22 12:34

買進

兆豐金(2886)

20

29

2019.10.22 12:34

買進

兆豐金(2886)

20

29

2019.10.22 12:34

買進

兆豐金(2886)

100

29

2019.10.22 12:33

買進

兆豐金(2886)

100

29

2019.10.22 12:33

買進

兆豐金(2886)

100

29

2019.10.22 12:33