1klmxeru

傳送訊息給 1klmxeru

分享這個頁面

1klmxeru - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

5.9%

六個月投資報酬率

-2.2%

夏普比率

1.7


投資概要

2020年07月, 賣出 兆豐金(2886) 344張,

賺得 825,600 (總市值的7.6%).

成交價31.4 ,

成本價29.

1klmxeru - 資產列表   info

總市值  :  

10,793,195

現金  :  

10,793,195 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

1klmxeru - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

兆豐金(2886)

344

31.4

2020.07.01 10:08

買進

兆豐金(2886)

4

29

2019.10.22 12:35

買進

兆豐金(2886)

20

29

2019.10.22 12:35

買進

兆豐金(2886)

20

29

2019.10.22 12:35

買進

兆豐金(2886)

100

29

2019.10.22 12:35

買進

兆豐金(2886)

100

29

2019.10.22 12:35

買進

兆豐金(2886)

100

29

2019.10.22 12:35