chench

傳送訊息給 chench

被會員查詢次數: 1

分享這個頁面

chench - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.5%

六個月投資報酬率

3.9%

夏普比率

2.8

chench - 資產列表   info

總市值  :  

10,535,400

現金  :  

9,041,400 (85.8%)

持有股票之總市值  :  

1,494,000 (14.2%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台積電(2330)

264,000

848,000

凌網(5212)

117,000

420,000

南電(8046)

111,200

226,000

chench - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

凌網(5212)

5

30.3

2019.10.24 09:37

買進

台積電(2330)

2

292

2019.10.24 09:34

買進

凌網(5212)

5

30.3

2019.10.24 09:35

買進

南電(8046)

2

57.4

2019.10.24 09:35

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.09.17

2020.09.17

台積電(2330)

2000

5000

2000

2020.07.09

2020.07.09

南電(8046)

2000

1400

2000

2020.07.09

2020.07.09

凌網(5212)

10000

21800

10000

2020.06.18

2020.06.18

台積電(2330)

2000

5000

2000

2020.03.19

2020.03.19

台積電(2330)

2000

5000

2000

2019.12.19

2019.12.19

台積電(2330)

2000

5000

2000