zerowindzz

傳送訊息給 zerowindzz

分享這個頁面

zerowindzz - 歷史績效

單月投資報酬率

1.2%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.4%

六個月投資報酬率

30.4%

夏普比率

1.7


投資概要

持有 台積電(2330) 21張,

賺得 867,006 (總市值的7.1%). 收盤價367 , 成本價325.7.

zerowindzz - 資產列表   info

總市值  :  

12,152,970

現金  :  

2,427,070 (20%)

持有股票之總市值  :  

9,725,900 (80%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

全友(2305)

11,500

75,900

台積電(2330)

2,232,006

9,072,000

南科(2408)

-263,000

578,000

zerowindzz - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

南科(2408)

10

84.1

2020.02.21 09:46

買進

台積電(2330)

10

325.5

2020.02.20 11:12

買進

台積電(2330)

10

325

2020.02.20 10:48

買進

台積電(2330)

1

335

2020.01.16 09:47

買進

全友(2305)

10

6.44

2020.01.08 10:20

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.09.17

2020.09.17

台積電(2330)

21000

52500

21000

2020.07.02

2020.07.02

南科(2408)

10000

14970

10000

2020.06.18

2020.06.18

台積電(2330)

21000

52500

21000

2020.03.19

2020.03.19

台積電(2330)

21000

52500

21000