Sheng-Ping Hu

傳送訊息給 Sheng-Ping Hu

被會員查詢次數: 123

分享這個頁面

Sheng-Ping Hu - 歷史績效

單月投資報酬率

1.5%

更多資訊

三個月投資報酬率

2.4%

六個月投資報酬率

1.8%

一年投資報酬率

0.6%

夏普比率

4.7