Andy Wu

傳送訊息給 Andy Wu

被會員查詢次數: 2

分享這個頁面

Andy Wu - 歷史績效

單月投資報酬率

0.3%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.3%

六個月投資報酬率

1%

一年投資報酬率

0.8%

夏普比率

4.6

Andy Wu - 資產列表   info

總市值  :  

10,178,413

現金  :  

9,823,163 (96.5%)

持有股票之總市值  :  

355,250 (3.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台灣50(0050)

173,700

341,850

麗嬰房(2911)

-31,500

13,400

Andy Wu - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

台灣50(0050)

1

56.05

2014.02.05 09:48

買進

台灣50(0050)

1

56.05

2014.02.05 09:46

買進

台灣50(0050)

1

56.05

2014.02.05 09:46

賣出

健喬(4114)

1

39.05

2013.11.08 12:08

買進

健喬(4114)

1

39.3

2013.11.04 13:05

買進

麗嬰房(2911)

1

22.45

2013.10.21 13:26

買進

麗嬰房(2911)

1

22.45

2013.10.21 13:25

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.21

2020.07.21

台灣50(0050)

3000

2100

3000

2020.01.31

2020.01.31

台灣50(0050)

3000

8700

3000

2019.07.19

2019.07.19

台灣50(0050)

3000

2100

3000

2019.01.22

2019.01.22

台灣50(0050)

3000

6900

3000

2018.07.23

2018.07.23

台灣50(0050)

3000

2100

3000

2018.07.12

2018.07.12

麗嬰房(2911)

2000

1030

2000

2017.02.08

2017.02.08

台灣50(0050)

3000

5100

3000

2016.07.28

2016.08.02

台灣50(0050)

3000

2550

3000

2015.10.26

2015.10.26

台灣50(0050)

3000

6000

3000