alex

傳送訊息給 alex

被會員查詢次數: 3

分享這個頁面

alex - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

-1.4

alex - 資產列表   info

總市值  :  

8,446,788

現金  :  

1,093,788 (12.9%)

持有股票之總市值  :  

7,353,000 (87.1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

立錡(6286)

-2,622,000

7,353,000

alex - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

立錡(6286)

3

262.5

2010.11.15 10:40

買進

立錡(6286)

5

262.5

2010.11.15 10:35

買進

立錡(6286)

5

262.5

2010.11.15 10:35

買進

立錡(6286)

5

262.5

2010.11.15 10:35

買進

立錡(6286)

5

262.5

2010.11.15 10:35

買進

立錡(6286)

5

262.5

2010.11.15 10:35

買進

立錡(6286)

5

262.5

2010.11.15 10:35

買進

立錡(6286)

5

262.5

2010.11.15 10:35

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2015.07.20

2015.07.20

立錡(6286)

38000

285000

38000

2014.07.22

2014.07.22

立錡(6286)

38000

247000

38000

2013.07.18

2013.07.18

立錡(6286)

38000

285000

38000

2012.07.23

2012.07.23

立錡(6286)

38000

266000

38000