Chen Wei Zhe

傳送訊息給 Chen Wei Zhe

分享這個頁面

Chen Wei Zhe - 歷史績效

單月投資報酬率

0%

更多資訊

三個月投資報酬率

0%

六個月投資報酬率

0%

一年投資報酬率

0%

夏普比率

18.3

Chen Wei Zhe - 資產列表   info

總市值  :  

10,139,784

現金  :  

10,139,784 (100%)

持有股票之總市值  :  

0 (0%)

Chen Wei Zhe - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

寶島極(3115)

66

15.1

2014.02.25 12:10

賣出

寶島極(3115)

1

15.1

2014.02.25 12:15

賣出

寶島極(3115)

2

15.1

2014.02.25 12:30

賣出

寶島極(3115)

1

15.1

2014.02.25 12:32

賣出

寶島極(3115)

1

15.1

2014.02.25 12:58

賣出

寶島極(3115)

4

15

2014.02.25 13:04

賣出

寶島極(3115)

13

15

2014.02.25 13:10

賣出

寶島極(3115)

10

15

2014.02.25 13:12

賣出

寶島極(3115)

1

15

2014.02.25 13:14

賣出

寶島極(3115)

1

15

2014.02.25 13:24

賣出

信大(1109)

100

12.25

2014.02.25 12:10

賣出

新揚科(3144)

50

26.8

2014.02.20 09:05

買進

新揚科(3144)

50

26

2014.02.11 11:08

買進

寶島極(3115)

92

14.3

2014.02.11 11:08

買進

寶島極(3115)

6

14.3

2014.02.11 11:20

買進

寶島極(3115)

1

14.35

2014.02.11 11:30

買進

寶島極(3115)

1

14.35

2014.02.11 11:44

買進

信大(1109)

100

11.9

2014.02.11 11:06