jessiechou1029

傳送訊息給 jessiechou1029

被會員查詢次數: 7

分享這個頁面

jessiechou1029 - 歷史績效

單月投資報酬率

-5.9%

更多資訊

三個月投資報酬率

4.4%

六個月投資報酬率

10.1%

一年投資報酬率

10.7%

夏普比率

2.2

jessiechou1029 - 資產列表   info

總市值  :  

10,664,434

現金  :  

9,013,191 (84.5%)

持有股票之總市值  :  

1,651,243 (15.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

蔚華科(3055)

43,886

228,886

點序(6485)

562,357

1,422,357

jessiechou1029 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

點序(6485)

10

86

2016.08.10 10:36

買進

蔚華科(3055)

10

18.5

2016.08.10 10:33

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.09.08

2020.09.08

點序(6485)

15682

7841

15682

2020.07.22

2020.07.22

蔚華科(3055)

8003

3201

8003

2019.08.28

2019.08.28

點序(6485)

13637

0

15682

2019.07.12

2019.07.12

蔚華科(3055)

8003

8003

8003

2018.07.18

2018.07.18

蔚華科(3055)

8003

6402

8003

2017.08.23

2017.08.23

點序(6485)

12420

18195

13637

2016.09.13

2016.09.13

蔚華科(3055)

10000

19

8003

2016.08.23

2016.08.23

點序(6485)

10000

14530

12420