John Hung

傳送訊息給 John Hung

分享這個頁面

John Hung - 歷史績效

單月投資報酬率

-8.7%

更多資訊

三個月投資報酬率

-5.1%

六個月投資報酬率

-2.1%

一年投資報酬率

-0.4%

夏普比率

-2.6


投資概要

持有 東陽(1319) 50張,

賠了 305,000 (總市值的-3.4%). 收盤價57.6 , 成本價63.7.

持有 統一超(2912) 11張,

賺得 302,500 (總市值的3.4%). 收盤價277.5 , 成本價250.

John Hung - 資產列表   info

總市值  :  

9,243,500

現金  :  

2,914,500 (31.5%)

持有股票之總市值  :  

6,329,000 (68.5%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

東陽(1319)

-1,560,000

1,625,000

鴻海(2317)

-398,000

1,712,000

統一超(2912)

242,000

2,992,000

John Hung - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鴻海(2317)

20

105.5

2017.09.21 09:01

買進

東陽(1319)

50

63.7

2017.09.21 09:00

買進

統一超(2912)

11

250

2017.09.21 09:02

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.08.05

2020.08.05

統一超(2912)

11000

99000

11000

2020.07.23

2020.07.23

鴻海(2317)

16000

67200

16000

2020.06.23

2020.06.23

東陽(1319)

50000

90000

50000

2019.07.31

2019.07.31

統一超(2912)

11000

96800

11000

2019.07.25

2019.07.25

鴻海(2317)

16000

64000

16000

2019.07.19

2019.07.19

東陽(1319)

50000

85000

50000

2018.10.26

2018.10.26

鴻海(2317)

20000

40000

16000

2018.08.01

2018.08.01

統一超(2912)

11000

275000

11000

2018.07.25

2018.07.25

鴻海(2317)

20000

40000

20000

2018.07.18

2018.07.18

東陽(1319)

50000

102500

50000