Weiting Liao

傳送訊息給 Weiting Liao

分享這個頁面

Weiting Liao - 歷史績效

單月投資報酬率

-0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

0.1%

六個月投資報酬率

0.2%

一年投資報酬率

0.4%

夏普比率

3

Weiting Liao - 資產列表   info

總市值  :  

10,054,790

現金  :  

9,952,990 (99%)

持有股票之總市值  :  

101,800 (1%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

台翰(1336)

10,900

24,500

兆遠(4944)

20,200

32,000

鈺創(5351)

14,850

27,800

榮群(8034)

6,050

17,500

Weiting Liao - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

買進

鈺創(5351)

1

12.95

2017.04.10 09:08

買進

榮群(8034)

1

11.45

2017.04.10 10:09

買進

台翰(1336)

1

13.6

2017.04.10 09:15

買進

兆遠(4944)

1

11.8

2017.04.10 09:07

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2020.07.15

2020.07.15

台翰(1336)

1000

1200

1000

2020.07.09

2020.07.09

榮群(8034)

1000

200

1000

2019.08.22

2019.08.22

台翰(1336)

1000

790

1000

2018.08.23

2018.08.23

台翰(1336)

1000

600

1000